Nad­miar wie­dzy jest równie szkod­li­wy, jak jej brak .

Émile Zola

 

Zapraszamy do zapozania się z regulaminem rekrutacji  do naszego liceum na rok szkolny 2019/2020:

- do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej;

- do klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów trzeciej klasy gimnazjum.

 

Rekrutacja do szkoły na rok 2019/2020 będzie prowadzona od 13 maja 2019 roku przez stronę internetową   

https://slaskie.edu.com.pl/

 

 

Regulamin rekrutacji

do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

na rok szkolny 2019/2020 do XIV Liceum Ogólnokształcącego

im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych tj. do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz 3-letniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020.
 • Na podstawie art.149, art.155, art.165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz. 60 z późn. zm.).

Sposób rekrutacji:

Szkoła prowadzi w roku szkolnym 2019/2020 nabór do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego do klas:

- wojskowej

- policyjnej

- pożarniczej

- artystycznej

- ogólnej

 

Do XIV Liceum Ogólnokształcącego uczęszczają   uczniowie będący absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Do XIV Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest rekrutacja elektroniczna.

 Zasady punktacji: 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

- mnoży się przez 0,35

b) matematyki,

- mnoży się przez 0,35

c) języka obcego nowożytnego

    - mnoży się przez 0,3;

 

2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 

3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

 

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

5. W Liceum Ogólnokształcącym przyznaje się punkty uzyskane za oceny:

a) w klasach policyjnych, wojskowych i pożarniczych z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- max (geografii, historii, informatyki, techniki, wiedzy o społeczeństwie, chemii, języka angielskiego) – system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.

- wychowania fizycznego

b) w klasie artystycznej i ogólnej z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- max (muzyki, plastyki, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego) - system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.

- max (informatyki, historii, biologii, techniki, geografii) - system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.

 

6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

 

 

 

7. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

 

8. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 

9. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 

 

 

10. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

11. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

12. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

 13. VI. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020-2021/2022 do szkół

ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy - Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)celującym - przyznaje się po 35 punktów,

b)bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c)dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

d)dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

e)dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2)wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 30 punktów,

b)bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c)dobrym - przyznaje się 20 punktów,

d)dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

 

 

14.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

15.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,           o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

 

 16. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym szkoła bierze pod uwagę następujące kryteria:

- dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej

- dziecko jest niepełnosprawne

- jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny

- oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni

- rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne

- dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie

- dziecko jest objęte pieczą zastępczą.

 

 

 

Komisja rekrutacyjna:

1.W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi co najmniej 3 nauczycieli.

 

2.W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1) dyrektor szkoły,

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

 

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

5.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły  i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

 

6. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

 

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

 

8. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

 

9. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

10. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

 11. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

1) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły oraz informację o podjętych czynnościach,

2) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

3) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 12. Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do 4-letniego  Liceum Ogólnokształcącego podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

 

 

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 13maja do 25 czerwca 2019r.

Od 26 lipca do 30 lipca 2019r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

 -----------------

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Do 28 czerwca 2019r.

Do 5 sierpnia 2019r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

15 lipca 2019r

 

20 sierpnia 2019r

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019r.

21 sierpnia 2019r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Od 16 lipca do 24 lipca 2019r.

Od 21 sierpnia do

29 sierpnia 2019r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019r.

30 sierpnia 2019r.

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

 

Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej:

1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej może  ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.

 

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 

3. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 

4. Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 

5. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 4 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty.


 Do klas o profilu mundurowym nie są przeprowadzane  testy sprawnościowe.

Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)
 • Karta zdrowia (z)

 

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 dostępne są:  

w sekretariacie szkoły,

na stronie internetowej: www.suchar.katowice.pl./

oraz w informatorach o szkole.

 

Sekretariat czynny jest w godzinach 7.00 -15.00 telefon 032 258-23-50

 

Regulamin rekrutacji

do klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

na rok szkolny 2019/2020 do XIV Liceum Ogólnokształcącego

im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum oraz 3-letniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020.
 • Na podstawie art.149, art.155, art.165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz. 60 z późn. zm.).

Sposób rekrutacji:

Szkoła prowadzi w roku szkolnym 2019/2020 nabór do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego do klas:

- wojskowej

- policyjnej

- pożarniczej

- artystycznej

- ogólnej

 

Do XIV Liceum Ogólnokształcącego uczęszczają   uczniowie będący absolwentami gimnazjum.

Do XIV Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest rekrutacja elektroniczna.

 

 Zasady punktacji: 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych

e) ) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

    - mnoży się przez 0,2;

 

2. W przypadku absolwentów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oceny przelicza się na punkty zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017r. (Dz.U. z 2017 poz.586)

 

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 

4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

 

5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

6. W Liceum Ogólnokształcącym przyznaje się punkty uzyskane za oceny:

a) w klasach policyjnych, wojskowych i pożarniczych z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- max (geografii, historii, informatyki, techniki, wiedzy o społeczeństwie, chemii, języka angielskiego) – system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.

- wychowania fizycznego

b) w klasie artystycznej i ogólnej z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- max (muzyki, plastyki, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego) - system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.

- max (informatyki, historii, biologii, techniki, geografii) - system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.

 

7. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

 

8. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

 

9. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 

10. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 

 

 

11. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

12. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

13. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym - przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym - przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

16. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie  art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażone w stopniu;

1) celującym - przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym - przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

17. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym szkoła bierze pod uwagę następujące kryteria:

- dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej

- dziecko jest niepełnosprawne

- jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny

- oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni

- rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne

- dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie

- dziecko jest objęte pieczą zastępczą.

 

Komisja rekrutacyjna:

1.W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi co najmniej 3 nauczycieli.

 

2.W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1) dyrektor szkoły,

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

 

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

5.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły  i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

 

6. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

 

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

 

8. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

 

9. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

10. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

 11. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

1) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły oraz informację o podjętych czynnościach,

2) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

3) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 12. Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 13maja do 25 czerwca 2019r.

Od 26 lipca do 30 lipca 2019r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

 -----------------

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Do 28 czerwca 2019r.

Do 5 sierpnia 2019r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

15 lipca 2019r

 

20 sierpnia 2019r

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019r.

21 sierpnia 2019r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Od 16 lipca do 24 lipca 2019r.

Od 21 sierpnia do

29 sierpnia 2019r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019r.

30 sierpnia 2019r.

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

 

Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej:

1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może  ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.

 

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 

3. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

4. Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

5. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 4 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty.


 Do klas o profilu mundurowym nie są przeprowadzane  testy sprawnościowe.

Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)
 • Karta zdrowia (z gimnazjum)

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 dostępne są:  

w sekretariacie szkoły,

na stronie internetowej: www.suchar.katowice.pl./

oraz w informatorach o szkole.

 

Sekretariat czynny jest w godzinach 7.00 -15.00 telefon 032 258-23-50 

 

 

Back to top