Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót: spie­szy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem.

Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. [...]

Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli..

Paulo Coelho  "Być jak płynąca rzeka"

.

 

                   

                     1. 10.09.2018 (poniedziałek)  
                        godz.17.00    zebrania organizacyjne dla klas II i III,

                        godz. 18.00   zebrania organizacyjne dla klas I b,c,d.

                         17.09.2018 (poniedziałek)   

                     godz. 17.00   zebrania organizacyjne dla klas I a.

                           

                    2. 20.11.2018 (wtorek)
                        godz. 17.00   zebrania dla klas II i III - dotyczą zagrożeń
                        ocenami niedostatecznymi,

                        godz.18.00    zebrania dla klas I- dotyczą
                        zagrożeń ocenami niedostatecznymi.

                    3. 08.01.2019 (wtorek)
                        godz.17.00     zebrania dla klas II i III -  dotyczą    
                        klasyfikacji  semestralnej,

                        godz.18.00    zebrania dla klas I - dotyczą
                        klasyfikacji semestralnej.

                    4. 21.03.2019 (czwartek)    
                        godz.17.00    zebrania ogólne klas I i II,  

                        godz.18.00    ostatnie zebrania klas III   .                 

                    5. 20.05.2019 (poniedziałek)    
                        godz.17.00   zebrania dla klas I i II- dotyczą
                        zagrożeń ocenami niedostatecznymi.


Od 16.00 do 18.00 w dniach zebrań będą odbywały się konsultacje nauczycieli z rodzicami.

          
               

      .

 Zarządzenie Wewnętrzne nr 3/2018

z dnia 10.09.2018

Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego

w Katowicach

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych oraz zakończenia zajęć dydaktycznych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr  H. Sucharskiego

&1 

 

Działając w opraciu o Rozporządzenie MEN z 05.10.2010 roku oraz zgodnie z &5 rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 roku, ustalam dodatkowe dni wone w roku szkolnym 2018/2019.

  • 15 października 2018 (poniedziałek)
  • 2 listopada 2018 roku (piątek)
  • 2 maja 2019 roku (czwartek)
  • 6, 7, 8, 9, 10 maja 2019 roku- dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I i II.

Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednakże w tych dniach na terenie szkoły będą prowadzone zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

&2

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyżśzych ustalam na dzień 26.04.2019 roku.

&3

Zakończenie zajęć dydaktycznych w  pozostałych klasach ustalam na dzień 21.06.2019 roku.

                                                                                                                                                                  &4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podpisania.

 

 

files/HARMONOGRAM-ZAJ-POZALEKCYJNYCH.pdf

 

 

Back to top