MUSZTRA

Tradycją naszej szkoły są musztry ćwiczebne klas pierwszych, które odbywają się systematycznie do dnia ślubowanie. Każdego roku nauczyciele prowadzący przedmiot podstawy wiedzy o służbach mundurowych typują DOWÓDZCÓW, którzy pomagają pierwszakom zdobyć podstawowe umiesiętności zwiazne z musztrą. 

W roku szkolnym 2023/2024 DOWÓDZTWO obejmują:

 

1A policyjna - osoba wiodąca Szymon Barbachowski, pomocnicy: Kacper Balant, Maja Mueller, Kerim Jemaaoui

1B wojskowa - osoba wiodąca Jakub Gruszka, pomocnicy: Paweł Koszowski, Martyna Walczak, Nikodem Białek

1C pożarnicza -Jakub  Steckiewicz, Kamil Gryglaszewski i Marcin Wilczok

 

Musztry odbywają się zgodnie z tygodniowym  planem podawanym do wiadomości uczniów. 

 

REGULAMIN TRENINGU MUSZTRY

KLAS MUNDUROWYCH XIV LO w KATOWICACH

Rok szkolny 2023/2024

 1. Treningi mogą odbywać się w ramach określonych godzin lekcyjnych według planu przygotowanego przez Szefa Wyszkolenia Mundurowego XIV LO w Katowicach i zatwierdzonego przez Dyrektora placówki.
 2. Treningi prowadzą tylko i wyłącznie wyznaczeni Uczniowie wiodący, Osoby pomocnicze oraz będący w rezerwie i dyspozycji osób wiodących zwane dalej Dowódcami – zgodnie z wykazem Opiekunów Klas pierwszych w zakresie Musztry indywidualnej i zespołowej zatwierdzonym przez Dyrektora placówki.
 3. Przeprowadzenie treningu Dowódca przed każdym treningiem ustala z Nauczycielem Opiekunem i uzyskuje jego zgodę oraz uzgadnia miejsce prowadzenia treningu.
 4. Nauczyciel Opiekun ma prawo podjąć decyzję o odwołaniu treningu w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach podyktowanych np. względami bezpieczeństwa lub warunkami atmosferycznymi o czym niezwłocznie informuje Dyrektora oraz Wychowawcę i Szefa Wyszkolenia Mundurowego.
 5. Jeżeli Nauczyciel Opiekun ma zastrzeżenia do strony merytorycznej treningu, stosowanych metod itp. może przerwać trening. Po jego zakończeniu należy swoje uwagi przekazać Dyrektorowi i Szefowi Wyszkolenia Mundurowego.
 6. Za bezpieczeństwo, stosowanie właściwych norm społecznych i kulturalnego zachowania podczas treningu odpowiada Nauczyciel Opiekun.
 7. Za opanowanie poszczególnych elementów musztry odpowiadają Uczniowie wiodący w poszczególnych grupach.
 8. Treningi w terminach innych niż podane w Planie musztry zatwierdzonym przez Dyrektora placówki na dany tydzień są zabronione.
 9. *Wszyscy uczestnicy treningów, którzy są osłabieni, mają kaszel i podwyższona temperaturę nie mogą uczestniczyć w treningu musztry zgodnie z wytycznymi dla zajęć w szkołach.
 10. *Treningi musztry muszą uwzględniać wytyczne ministerialne dotyczące zachowania odpowiedniego dystansu między ćwiczącymi uczniami.
 11. *Trening musztry rozpoczyna się i kończy dezynfekcją rąk uczestników. Nauczyciele Opiekunowie są odpowiedzialni za realizację niniejszego punktu regulaminu.
 12. Wynikłe z treści regulaminu spory rozstrzyga Dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii Szefa Wyszkolenia Mundurowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 13. Uczestnicy treningów oraz Nauczyciele Opiekunowie zapoznają się z niniejszym regulaminem  przyjmują jego treść do wiadomości i stosowania składając czytelny podpis na karcie zapoznania.

*- punkty oznaczone gwiazdką mają zastosowanie w warunkach pandemicznych, lecz każdorazowo nie jest błędem zastosowanie zasad w nich zawartych

 

AWANS

 

Warunki niezbędne do aplikowania o awans:

 1. Średnia z PWoSM 4,00 i więcej (średnia nie ocena semestralna)
 2. Ocena z zachowania 4 i więcej.
 3. Średnia z wszystkich przedmiotów:

3.1. z zaliczonym poligonem w danym roku szkolnym 3,00 i więcej

3.2. z niezaliczonym poligonem w danym roku szkolnym 3,50 i więcej.

Po spełnionych warunkach niezbędnych warunki pozostałe:

 1. Marsz kondycyjny zaliczony cały.
 2. Strzelanie dla (policyjnych i wojskowych) oraz zadanie (dla pożarników) zaliczone na ocenę minimum 2+ i więcej.
 3. Umundurowanie obowiązkowe w danym semestrze liczba np ustalana na początku semestru najczęściej 3x/ semestr.
 4. Reprezentacja szkoły 2 razy w semestrze poza godzinami lekcyjnymi i w dniach wolnych (nie zawody szkolne olimpiady itp oraz działania realizowane w szkole poza dniami otwartymi).
 5. Zaliczenie testu sprawności fizycznej w danym semestrze na ocenę minimum 2+ i więcej.

W warunkach pozostałych konieczne jest uzyskanie minimum 4 z 5 warunków i jeden z tych warunków można pominąć.

Awans dyrektorski szczególny rodzaj awansu - szczególne osiągnięcia (nie może to być sytuacja, że zabrakło do zwykłego i dlatego damy dyrektorski). O ten rodzaj awansu wnioskuje wychowawca lub nauczyciel do Dyrektora, który zasięga opinii nauczycieli PWoSM i następnie podejmuje decyzje. Awans dyrektorski można przyznać tylko 2 razy w 4-letnim cyklu nauczania, a przerwa w jego przyznaniu musi wynosić 1 rok kalendarzowy (przykładowo awans otrzymany po semestrze zimowym w 1 roku nauczania klasa 1 można ponownie przydzielić najwcześniej po semestrze zimowym w klasie 2 drugim roku nauczania.

 

STOPNIE AWANSU

W naszej placówce oświatowiej używamy obowiązującego nazewnictwa stopni awansu, lecz do nazwy stopnia dodajemy każdorazowo słowo KORPUS KADETA – co w oznaczeniu na pagonie jest ujęte dwoma dużymi literami KK. Pamiętać należy, że stopnie ze służb są właściwe i zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych funkcjonariuszy co zakładają akty prawne w randze ustaw o Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz o Wojsku. 

 

STOPNIE WOJSKOWE

 • korpus szeregowych;
  • szeregowy
  • starszy szeregowy
 • korpus podoficerów młodszych, do którego zalicza się:
  • kapral
  • starszy kapral
  • plutonowy
  • sierżant
  • starszy sierżant
  • młodszy chorąży
 • korpus podoficerów starszych, do którego zalicza się:
  • chorąży
  • starszy chorąży
  • starszy chorąży sztabowy
 • korpus oficerów młodszych, do ktorego zalicza się:
  • podporucznik
  • porucznik
  • kapitan
 • korpus oficerów starszych, do którego zalicza się:
  • major
  • podpułkownik
  • pułkownik
 • korpus generałów, do którego zalicza się:
  • generał brygady
  • generał dywizji
  • generał broni

 

STOPNIE POLICYJNE

 • korpus szeregowych;
  • posterunkowy
  • starszy posterunkowy
 • korpus podoficerów, do którego zalicza się:
  • sierżant
  • starszy sierżant
  • sierżant sztabowy
 • korpus aspirantów
  • młodszy aspiratn
  • aspirant
  • starszy aspirant
  • aspirant sztabowy
 • korpus oficerów młodszych, do którego zalicza się:
  • podkomisarz
  • komisarz
  • nadkomisarz
 • korpus oficerów starszych, do którego zalicza się:
  • podinspektor
  • młodszy inspektor
  • inspektor
 • korpus generałów, do których zalicza się:
  • nadinspektor
  • generalny inspektor

 

STOPNIE STRAŻACKIE

 • korpus szeregowych;
  • strażak
  • starszy strażak
 • korpus podoficerów, do którego zalicza się:
  • sekcyjny
  • starszy sekcyjny
  • młodszy ogniomistrz
  • ogniomistrz
  • starszy ogniomistrz
 • korpus aspirantów
  • młodszy aspirant
  • aspirant
  • starszy aspirant
  • aspirant sztabowy
 • korpus oficerów młodszych, do którego zalicza się:
  • młodszy kapitan
  • kapitan
  • starszy kapitan
 • korpus oficerów starszych, do którego zalicza się:
  • młodszy brygadier
  • brygadier
  • starszy brygadier
 • korpus generałów, do których zalicza się:
  • nadbrygadier
  • generał brygadier

 

Strzelania połączone z marszem kondycyjnym w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/24

odbyły się w 7 terminach odpowiednio:

 

 1. 27.10 – klasa 2A – Strzelnica Flor Amator Świętochłowice
 2. 30.10 – klasa 3B – Strzelnica Flor Amator Świętochłowice
 3. 06.11 – klasa 3A – Strzelnica Flor Amator Świętochłowice
 4. 10.11 – klasa 1A – Strzelnica Flor Amator Świętochłowice
 5. 17.11 – klasa 4A i 4B Strzelnica EMJOT Chorzów
 6. 24.11 – klasa 2B – Strzelnica Flor Amator Świętochłowice
 7. 27.11 – klasa 1B - Strzelnica Flor Amator Świętochłowice

  – strzelanie poprawkowe i uzupełniające Strzelnica Flor Amator Świętochłowice

Kolejne programowe strzelania i marsze kondycyjne odbędą się na wiosnę 2024 roku.

Dodatkowe strzelania planowane są do realizacji:

 1. Podczas ferii zimowych 01/02.2024 cieszące się wcześniej dużym powodzeniem tzw „Strzelanie feryjne” dla uczniów, znajomych i rodzin prowadzone dwukrotnie w latach 2019 i 2020 z przerwą w 2021 i 2022 roku (pandemia) oraz wznowione 2023.
 2. Podczas planowanych przedsięwzięć szkoły: rajd pieszo rowerowy ze strzelaniem

Back to top