Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.

Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

Albert Einstein

Terminy sierpniowych egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2023/2024

 

26 sierpnia godzina 9::00 - historia 

27 sierpnia godzina 9:00 - język polski, geografia

28 sierpnia godzina 9:00 - chemia

29 sierpnia godzina 9:00 - język angielski, matematyka


                   

Zagadnienia do sierpniowych egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2023/2024

 

MATEMATYKA

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki - otwórz plik

 

GEOGRAFIA

KLASA  I

KARTOGRAFIA

 • Źródła informacji geograficznej
 • Metody badań geograficznych
 • Mapa jako obraz Ziemi
 • Metody prezentowania informacji na mapach
 • Odczytywanie informacji z mapy
 • Obliczanie odległości, przeliczanie skali 
 • Geograficzne systemy informacyjne

ATMOSFERA

 • Temperatura powietrza
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Opady atmosferyczne
 • Prognozowanie pogody i ekstremalne zjawiska pogodowe
 • Czynniki klimatotwórcze
 • Klimaty kuli ziemskiej

HYDROSFERA

 • Zasoby wodne Ziemi. Oceany i morza
 • Dynamika mórz i oceanów
 • Wody Powierzchniowe
 • Jeziora
 • Lodowce górskie i lądolody

Mapa fizyczna oraz polityczna Europy i Azji.

 

KLASA  II

CZYNNIKI EGZOGENICZNE 

 • Wietrzenie
 • Ruchy masowe
 • Procesy krasowe
 • Rzeźbotwórcza działalność rzek
 • Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów
 • Rzeźbotwórcza działalność wiatru
 • Rzeźbotwórcza działalność morza

PEDOSFERA I STREFY ROŚLINNE ŚWIATA

 • Powstawanie gleby
 • Typy genetyczne gleb
 • Strefy roślinne

PODZIAŁ POLITYCZNY ŚWIATA

 • Podział polityczny świata
 • Wpływ dekolonizacji na współczesny obraz świata
 • Integracja i dezintegracja na świecie
 • Konflikty zbrojne. Terroryzm
 • Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

LUDNOŚĆ I URBANIZACJA

 • Liczba ludności świata i jej zmiany
 • Rozwój demograficzny
 • Rozmieszczenie ludności na świecie
 • Migracje
 • Zróżnicowanie narodowościowe i etniczne ludności świata
 • Struktura językowa i struktura wykształcenia ludności świata
 • Zróżnicowanie religijne ludności świata
 • Kręgi kulturowe
 • Przestrzeń i jej kulturowe postrzeganie przez człowieka
 • Rozwój sieci osadniczej  na świecie
 • Urbanizacja
 • Miasta świata
 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Sprawdzenie wiadomości z rozdziału Ludność i osadnictwo
 • Globalizacja
 • Zmiana roli sektorów gospodarki

ROLNICTWO

 • Czynniki rozwoju rolnictwa
 • Typy rolnictwa i regiony rolnicze
 • Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne
 • Główne obszary upraw
 • Główne obszary chowu zwierząt
 • Lasy na Ziemi. Gospodarka leśna
 • Rybactwo

Mapa fizyczna oraz polityczna Europy i Azji.

JĘZYK ANGIELSKI 

   

KLASA  IV
              

Słownictwo –   repetytorium rozdziały 6,7,8,9,10 (bez rozszerzenia)

                               Czasowniki nieregularne

Gramatyka –    Zdania warunkowe typ 1,2,3

                         Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous

                         Strona Bierna

Mówienie -      opis obrazka, opowiadanie o sobie oraz o wydarzeniach przeszłych

 

 

CHEMIA

KLASA I

- zakres rozszerzony

 • Izotopy pierwiastków – obliczanie średniej masy atomowej pierwiastków
 • Naturalne przemiany jądrowe
 • Czas połowicznego zaniku
 • Sztuczne przemiany jądrowe
 • Modele budowy atomu
 • Kwantowy model budowy atomu
 • Dualistyczny charakter elektronu
 • Liczby kwantowe
 • Konfiguracja elektronowa atomu powłokowa, podpowłokowa, orbitalna, skrócona
 • Budowa układu okresowego pierwiastków

- zakres podstawowy

 • Budowa atomu- protony, elektrony, neutron
 • Liczba atomowa i masowa.
 • Izotopy wodoru.
 • Konfiguracja elektronowa, konfiguracja powłokowa i konfiguracja skrócona atomów od liczby atomowej 1 do 20
 • Wiązania jonowe w cząsteczce soli kuchennej
 •  Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane w cząsteczce HCl.
 • Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane w cząsteczkach wodoru, tlenu i azotu
 • Elektrony walencyjne
 • Budowa Układu Okresowego Pierwiastków
 • Obliczanie stosunku atomowego, masowego i procentowego atomów w związku chemicznym
 • Obliczanie masy cząsteczkowej związku chemicznego
 • Obliczanie masy mola substancji
 • Obliczanie masy molowej substancji
 • Rodzaje mieszanin
 • Roztwory właściwe, koloidalne i zawiesiny
 • Metody rozdzielania mieszanin
 • Rozpuszczalność substancji – analiza wykresów zależności rozpuszczalności od temperatury
 • Stężenie procentowe roztworu

KLASA II

- zakres rozszerzony

 • Wiązania chemiczne sigma i pi
 • Metoda VSEPR
 • Hybrydyzacja orbitali atomowych
 • Wzór rzeczywisty związku chemicznego
 • Równanie stanu gazu doskonałego
 • Stechiometria reakcji chemicznych – reagenty zmieszane w stosunku niestechiometrycznym
 • Koloidy
 • Rozpuszczalność substancji
 • Sposoby wyrażania stężeń  roztworów
 • Zatężanie i rozcieńczanie roztworów
 • Rozpuszczanie hydratów

- zakres podstawowy

 • Równania dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli
 • Odczyn wodny roztworu
 • Skala pH
 • Wskaźniki odczynu roztworu
 • Zapis cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony reakcji zobojętniania
 • Szybkość reakcji – wzór, jednostka
 • Czynniki wpływające na szybkość reakcji
 • .Reakcje egzo i endoenergetyczne
 • Kataliza
 • Wyznaczanie stopni utlenienia atomów w związkach chemicznych
 • Budowa ogniwa Daniella
 • Korozja stali w różnych warunkach
 • Budowa, nazewnictwo i otrzymywanie: tlenków,  wodorotlenków, kwasów tlenowych i beztlenowych, soli
 • Wykrywanie węglanu wapnia
 • Wykrywanie dwutlenku węgla
 • Zaprawa murarska
 • Zjawiska krasowe
 • Gips krystaliczni i gips palony – hydraty
 • Zaprawa gipsowa
 • Szkło

 

KLASA III

- zakres rozszerzony

 • Dysocjacja elektrolityczna
 • Stała i stopień dysocjacji
 • Prawo rozcieńczeń Ostwalda
 • Skala pH
 • Teoria kwasów i zasad Bronsteda i Lowryego
 • Reakcja zobojętniania
 • Reakcje strąceniowe
 • Reakcje hydrolizy soli
 • Reakcje utleniania-redukcji
 • Elektroliza
 • Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy tlenowe, sole

- zakres podstawowy

 • Alkany – węglowodory nasycone – wzory strukturalne, półstrukturalne, nazewnictwo
 • Reakcja substytucji
 • Alkeny – węglowodory nienasycone – wzory strukturalne, półstrukturalne, nazewnictwo
 • Reakcja addycji
 • Benzen
 • Alkohole – wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo, otrzymywanie i rzędowość
 • Aldehydy i ketony– wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo, otrzymywanie
 • Kwasy karboksylowe– wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo, otrzymywanie
 • Estry– wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo
 • Reakcja estryfikacji
 • Aminy– wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo, rzędowość
 • Aminokwasy– wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo
 • Aminokwasy biogenne – glicyna i alanina
 • Wiązanie peptydowe – budowa
 • Monosacharydy – glukoza i fruktoza

JĘZYK POLSKI

KLASA I 

I ANTYK

 • Pojęcie mitu, przykłady mitów, funkcje mitów
 • Powstanie świata wg mitologii greckiej (powstanie bogów, ludzi, walka o władzę)          
 • Najważniejsi bogowie greccy (czym się zajmowali i jakie były ich cechy, atrybuty bogów)
 • Archetypy i toposy ważne dla kultury europejskiej (np. topos labiryntu, miłości, wędrówki, cierpienia, archetyp matki, marzyciela, społecznika)
 • Przedstawienie historii wybranych bohaterów mitologicznych ( np. Prometeusza, Syzyfa, Narcyza, Dedala, Ikara, Tantala, Niobe, Heraklesa)
 • Wizja zaświatów w mitologii greckiej (Hades, Charon, wyspy szczęśliwe itd.)
 • Antygona Sofoklesa:
 • a) początki teatru greckiego;
 • b) cechy tragedii antycznej;
 • c) podstawowe pojęcia związane z tragedią antyczną (fatum, tragedia, tragizm antyczny, konflikt tragiczny, ironia tragiczna, katharsis);
 • d) budowa i cechy tragedii antycznej;
 • e) przedstawienie treści Antygony w kontekście mitu o rodzie Labdakidów;
 • f) konflikt Antygony z Kreonem (przyczyny konfliktu, konsekwencje podejmowanych decyzji);
 • g) charakterystyka postaci dramatu (Antygona, Kreon, Ismena. Hajmon).
 • Horacjańska koncepcja artysty: motyw nieśmiertelnej sławy poetyckiej (Exegi monumentum)
 • Motyw "carpe diem" w utworach Horacego
 • Filozofia antyczna: stoicyzm, epikureizm, horacjanizm
 • Charakterystyka Achillesa i Hektora (Iliada Homera - fragmenty)

II BIBLIA

 • Podstawowe wiadomości na temat Biblii (pochodzenie, budowa, Stary i Nowy Testament, księgi biblijne, gatunki biblijne)
 • Postaci bohaterów biblijnych oraz najważniejsze biblijne motywy
 • Religijna i kulturotwórcza rola Biblii
 • Biblijny opis stworzenia świata i człowieka (porównanie z opisem mitologicznym)
 • Podstawowe wiadomości o Księdze Psalmów ( autorstwo, rodzaje psalmów, przekłady na język polski)
 • Problem cierpienia człowieka ukazany w Księdze Hioba (archetyp niezawinionego cierpienia)
 • Znajomość historii Hioba
 • Wizja końca świata i Sądu Ostatecznego ukazana w Apokalipsie św. Jana

     III ŚREDNIOWIECZE

 • Pochodzenie nazwy epoki, najważniejsze wydarzenia związane z początkiem i końcem średniowiecza
 • Znaczenie pojęć: „uniwersalizm średniowieczny” i „teocentryzm”
 • Wzorce osobowe popularne w średniowieczu (asceta, rycerz, władca) w odniesieniu do poznanych utworów
 • Analiza wizerunku Śmierci i jej charakterystyka na podstawie Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią ( motyw danse macabre)
 • Wizerunek średniowiecznego rycerza w oparciu o Pieśń o Rolandzie (cechy etosu rycerskiego)
 • Obraz Matki Boskiej ukazany w Bogurodzicy ( motyw deesis) 
 • Obraz Matki Boskiej ukazany w Lamencie świętokrzyskim ( motyw Stabat Mater Dolorosa)
 • Losy bohatera Legendy o św. Aleksym ( święty jako asceta)
 • Obraz świętego i miłości do świata natury w Kwiatkach świętego Franciszka z Asyżu
 • Pojęcia : ars moriendi, literatura parenetyczna, anonimowość, hagiografia, historiografia

IV RENESANS

 • Najważniejsze informacje o epoce: nazwa i ramy czasowe
 • Znaczenie pojęć: „ antropocentryzm”, „humanizm”, „reformacja”
 • Obraz Boga, świata i człowieka, jaki wyłania się z Hymnu Jana Kochanowskiego (Czego chcesz od nas, Panie)
 • Pieśni Jana Kochanowskiego:
 • a) Pieśń IX (Księgi wtóre: Chcemy sobie być radzi):
 • – recepta poety na życie szczęśliwe, nawiązanie do filozofii starożytnej (stoicyzmu i epikureizmu), rola Boga i Fortuny w życiu człowieka, postawa człowieka wobec losu)
 • b) Pieśń o spustoszeniu Podola– przykładem pieśni patriotycznej (sytuacja ukazana w wierszu, obraz/określenie wroga, liryczny opis najazdu Tatarów, apel do szlachty polskiej)
 • Treny Jana Kochanowskiego:
 • a) kontekst biograficzny Trenów, kreacja podmiotu lirycznego;
 • b) cechy gatunkowe trenu, nowatorstwo Trenów J. Kochanowskiego;
 • c) obraz Urszulki w Trenach;
 • d) rozczarowanie poety filozofią stoicką w Trenie IX; 
 • e) podważenie wiary chrześcijańskiej w Trenie X, tradycja antyczna i chrześcijańska w utworze;
 • f) negacja postępowania zgodnie z kodeksem etyczno - moralnym w Trenie XI;
 • g) obraz życia Urszulki w niebie w Trenie XIX;
 • h) próba powrotu do dawnego światopoglądu w Trenie XIX
 • Obowiązki władzy wobec poddanych na podstawie
 • Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego
 • Charakterystyka oraz racje Antenora i Aleksandra
 • ("Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego)

 

Historia

KLASA I

 • Rodzaje źródeł historycznych i ich znaczenie.
 • Początki historii człowieka.
 • Najstarsza cywilizacja Starożytnego Wschodu –  Mezopotamia i Asyria
 • W państwie faraonów.
 • Starożytny Egipt – kultura.
 • Inne cywilizacje Starożytnego Wschodu- cywilizacja fenicka, Królestwo Izraela
 • i imperium perskie.
 • Starożytne Indie i Chiny.
 • Wczesne dzieje Grecji. Okres wielkiej kolonizacji
 • VIII – VI w. p.n.e.
 • Antyczna Sparta.
 • Ateńska demokracja.
 • Grecja w dobie wojen z Persami.
 • Walka o hegemonie w starożytnej Grecji.
 • Podboje Aleksandra Wielkiego.
 • Sztuka i nauka antycznej Hellady.
 • Świat hellenistyczny.
 • Najstarsze dzieje Rzymu i Italii.
 • Powstanie i funkcjonowanie republiki rzymskiej.
 • Zmiany społeczne w republice rzymskiej.
 • Podboje rzymskie w czasach republiki II- I wiek  p.n.e.
 • Walka o władzę w Rzymie – kryzys republiki.
 • Pryncypat i dominat.
 • Kultura starożytnego Rzymu – architektura, sztuka, religie.
 • Religia rzymska i chrześcijaństwo.
 • Podział i upadek Cesarstwa Rzymskiego.
 • Cesarstwo Bizantyjskie.
 • Świt narodów europejskich.
 • Narodziny i podboje islamu.
 • Państwo Karola Wielkiego.
 • Rozbicie monarchii Karola Wielkiego.
 • Najazdy normańskie i węgierskie.
 • Kształtowanie się systemu feudalnego w Europie.
 • Pierwsze państwa słowiańskie.
 • Pradzieje ziem polskich.
 • Powstanie państwa polskiego – analiza tekstu źródłowego.
 • Polska za Bolesława Chrobrego.
 • Kryzys i odbudowa państwa pierwszych Piastów.
 • Konflikt cesarsko- papieski w XI i XII wieku.
 • Polska w okresie walki cesarsko – papieskiej.
 • Umocnienie Polski za Bolesława Krzywoustego.
 • Państwo wczesnopiastowskie.
 • Początki rozbicia dzielnicowego w Polsce- analiza źródeł historycznych.
 • Próby zjednoczenia Polski podczas rozbicia dzielnicowego.
 • Miasto i wieś w średniowieczu (XII i XIII w.)
 • Rozwój gospodarczy Polski podczas rozbicia dzielnicowego.
 • Wyprawy krzyżowe.

 

KLASA II

 • Wielkie odkrycia geograficzne (analiza tekstów źródłowych).
 • Przemiany społeczno- gospodarcze w XVI i XVII wieku.
 • Humanizm i odrodzenie.
 • Reformacja w Europie XVI wieku.
 • Kościół katolicki wobec reformacji – kontrreformacja.
 • Polska „ państwem bez stosów”.
 • Geneza parlamentaryzmu polskiego.
 • Gospodarka polska w Europie XVI wieku.
 • Polityka dynastyczna Jagiellonów.
 • Polityka zagraniczna ostatnich dwóch Jagiellonów.
 • Szlachecki ruch egzekucyjny.
 • Wojna 30- letnia w Europie.
 • Wojny polsko –szwedzkie w XVII wieku.
 • „Dymitriada”
 • Powstanie Chmielnickiego1648r.
 • Wojny polsko- tureckie w XVII wieku.
 • Rewolucja w Anglii połowy XVII wieku.
 • Absolutyzm we Francji.
 • Kultura baroku.
 • Kultura polska XVII wieku na tle europejskim
 • (barok i sarmatyzm).
 • Imperium rosyjskie w XVIII wieku.
 • Absolutyzm oświecony w Austrii i Prusach.
 • Rewolucja przemysłowa w Anglii XVIII wieku.
 • Epoka saska w Polsce.
 • Pierwsze próby reform Rzeczypospolitej XVIII wieku.
 • Konfederacja barska i jej następstwa- I rozbiór Polski.
 • Kultura oświecenia  w Europie.
 • Kultura polskiego oświecenia.
 • Powstanie USA- analiza tekstów źródłowych.
 • Wielka rewolucja francuska- geneza, przebieg, skutki.
 • Walka o ratowanie państwa polskiego końcu XVIII w.
 • Sejm Wielki – Konstytucja 3- maja.
 • II rozbiór Polski- Targowica.
 • Powstanie kościuszkowskie 1794 i jego następstwa.
 • Upadek Polski w XVIII wieku- „sąd nad St. Augustem Poniatowskim.
 • Francja i Europa w epoce napoleońskiej.
 • Legiony Polskie.
 • Księstwo Warszawskie.
 • Upadek Napoleona.

Back to top