Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.

Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

Albert Einstein

HARMONOGRAM

26.08.2020r.

godz. 9.00

Fizyka (Krzysztof Cymerys, Joanna Leduchowska), sala nr 1
Historia (Marta Mieńciuk, Szymon Niedźwiedzki), sala nr 5
godz. 11.30

Geografia (Dawid Ceglarek, Sylwester Grzanka), sala nr 527.08.2020r.

godz. 9.00

Język polski (Anna Kisielewska, Władysław Żymirski), sala nr 1
Informatyka (Krzysztof Cymerys, Jadwiga Dobrzycka), sala nr 5
godz. 11.30

Język angielski (Justyna Kluz-Machlik, Justyna Wewióra) sala nr 1
Język niemiecki (Katarzyna Kurek, Monika Pająk) sala nr 528.08.2020r.

godz. 9.00

Matematyka (Jadwiga Dobrzycka, Dawid Ceglarek) sala nr 1
Matematyka (Ewa Szylewska, Joanna Leduchowska) sala nr 5

 

ZAGADNIENIA

JĘZYK NIEMIECKI

KLASA I

Gramatyka:

                     odmiana czasowników regularnych

                     odmiana czasowników regularnych z tematem zakończonym na -t, -d, -chn, -s,-z, 

                     odmiana czasowników nieregularnych (essen, gefallen)

                     odmiana czasowników rozdzielnie złożonych

                     odmiana czasowników posiłkowych (haben, sein)

                     odmiana czasowników modalnych

                     odmiana czasownika "moechten"

                     szyk zdania oznajmującego

                     pytania o rozstrzygnięcie i udzielanie odpowiedzi (np Spielst di Tennis? - Ja, ich spiele Tennis)

                     rodzajniki określone i nieokreślone w I, III i IV przypadku

                     zaimki dzierżawcze w I przypadku

                     spójniki (und, aber, denn)

                     przeczenie "kein" w I i IV przypadku

                     przyimki: um, vor, nach, von ...bis

                     przyimki z III i IV przypadkiem (pytannia wo? wohin?)

                     liczebniki porządkowe

Leksyka

                     zwroty powitalne i pożegnalne

                     słownictwo związane z opisywaniem samopoczucia

                     pytanie i reagowanie na pytania: skąd pochodzisz? gdzie mieszkasz? ile masz lat? jak się nazywasz? jakie jest Twoje hobby?

                     pytania i reakcja na pytanie o czas i zajęcia pozaszkolne

                     liczebniki

                     przedstawianie członków rodziny (imię, wiek, zawód, hobby, charakter)

                     opis zwierząt

                     opisywanie planu lekcji

                     opisywanie jakich przyborów potrzebujesz na daną lekcję, a jakich nie

                     wyrażanie opinii na temat nauczycieli i przedmiotów szkolnych

                     orientacja w budynku szkolnym

                     opisywania nawyków żywieniowych

                     czas zegarowy (pytanie i odpowiedzi)

                     wyrażanie opinii na temat jedzenia

                     składanie zamówień np. w pizzerii

                     udzielanie informacji o szkole, przedmiotach szkolnych, zajęciach dodatkowych

                     opis pokoju

                     określenie położenia domu, mieszkania

                     nazwy sprzętów kuchennych

KLASA II

Gramatyka

                     odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w I, III i IV przypadku

                     spójniki wymagające szyku prostego

                     spójniki wymagające szyku przestawnego

                     spójniki wymagające szyku końcowego

                     czas przeszły Praeteritum czasowników haben i sein

                     czas przeszły Perfekt

                     stopniowanie przymiotników i przysłówków

                     przyimki z III i IV przypadkiem (dotyczy podróży: gdzie jesteś?dokąd jedziesz?)

                     czas przyszły Futur I

Leksyka

                     opisywanie miejsca zamieszkania (w czym mieszkasz, gdzie mieszkasz? w centrum, na obrzeżach itd)

                     nazywanie części garderoby

                     opisywanie osoby (jak jest ubrana)

                     opis dnia w czasie przeszłym

                     nazywanie sprzętu sportowego

                     nazywanie dyscyplin sportowych

                     podawanie celów podróży

                     nazywanie środków komunikacji

                     opowiadanie o swojej wymarzonej podróży (czym? gdzie? z kim? na jak długo?....)

                     opis religii

                     opis nauczyciela

 MATEMATYKA

KLASA   I  Po Gimnazjum

LICZBY

 • działania w zbiorze liczb rzeczywistych, z uwzględnieniem działań na potęgach i pierwiastkach
 • błąd przybliżeń: błąd bezwzględny przybliżenia i błąd względny przybliżenia
 • uwalnianie niewymierności z mianownika ułamka
 • wyrazy podobne i ich redukcja
 • wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów
 • działania na wyrażeniach algebraicznych
 • równania i nierówności liniowe z zastosowanie wzorów skróconego mnożenia
 • zaznaczanie przedziałów liczbowych na osi liczbowej, z uwzględnieniem sumy i części wspólnej przedziałów
 • definicja procentu i obliczenia procentowe
 • zastosowanie obliczeń procentowych do rozwiązywania zadań tekstowych

FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

 • wzajemne położenie okręgu i prostej oraz dwóch okręgów
 • kąty w kole
 • podobieństwo i przystawanie trójkątów
 • funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym
 • wartości funkcji trygonometrycznych katów: 30, 45, 60
 • związki między funkcjami trygonometrycznymi
 • przekształcanie do najprostszej postaci wyrażenia trygonometrycznego
 • wyznaczanie wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych mając dany sinus (cosinus) kąta
 • zastosowanie funkcji trygonometrycznych do obliczania pól figur płaskich
 • funkcje trygonometryczne kąta rozwartego – odczytywanie z tablic
 • rozwiązywanie zadań z zast. f. trygonometrycznych

FUNKCJE

 • definicja funkcji
 • sposoby zapisu funkcji
 • wyznaczanie dziedziny funkcji
 • własności funkcji : dziedzina funkcji, miejsca zerowe , monotoniczność funkcji, badanie dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie , a dla jakich ujemne
 • odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

 

KLASA   I  Po Szkole Podstawowej

LICZBY

 • działania w zbiorze liczb rzeczywistych, z uwzględnieniem działań na potęgach i pierwiastkach
 • obliczanie logarytmów z definicji
 • uwalnianie niewymierności z mianownika ułamka
 • wyrazy podobne i ich redukcja
 • wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów
 • działania na wyrażeniach algebraicznych
 • równania i nierówności liniowe z zastosowanie wzorów skróconego mnożenia
 •  algebraiczne rozwiązywanie układów równań liniowych
 • zaznaczanie przedziałów liczbowych na osi liczbowej, z uwzględnieniem działań na przedziałach
 • podstawowe równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • definicja procentu i obliczenia procentowe
 • zastosowanie obliczeń procentowych do rozwiązywania zadań tekstowych

FUNKCJE

 • definicja funkcji
 • wyznaczanie dziedziny funkcji
 • własności funkcji : dziedzina funkcji, miejsca zerowe ,
 • odczytanie dla jakich argumentów funkcja przyjmuje określoną wartość
 • odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

 

KLASA   II 

FUNKCJE

 • wyznaczanie dziedziny funkcji
 • obliczanie miejsca zerowego
 • odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

FUNKCJA LINIOWA

 • definicja funkcji liniowej i jej wykres
 • wyznaczanie wzoru funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dwa dane punkty
 • wyznaczanie wzoru funkcji, której wykres jest równoległy,prostopadły do danej funkcji i przechodzi przez dany punkt
 • obliczanie miejsca zerowego , określanie przedziałówmonotoniczność i przedziałów tych argumentów,dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie , ujemne.
 • algebraiczne i geometryczne rozwiązywanie układów równań liniowych

 FUNKCJA KWADRATOWA !!!

 • postać kanoniczna f.kwadrat., współrzędne wierzchołka paraboli
 • postać ogólna f.kwadrat.
 • postać iloczynowa f.kwadrat.
 • obliczanie wyróżnika i miejsczerowych
 • równania i nierówności kwadratowe
 • równania wymierne
 • zadania tekstowe prowadzące do równań kwadratowych
 • wykres i własności f. kwadratowej

GEOMETRIA ANALITYCZNA

 • Równanie prostej w postaci ogólnej i kierunkowej
 • Długość i środek odcinka
 • Równania prostej prostopadłej do danej prostej, prostej równoległej do danej prostej
 • Równanie okręgu

 FUNKCJA WYKŁADNICZA I POTĘGOWA

 • potęga o wykładniku wymiernym
 • działania na potęgach o wykładniku wymiernym (zast. twierdzeń)
 • definicja logarytmu
 • obliczanie logarytmów liczby na podstawie definicji i z zastosowaniem tw.
 • definicja funkcji wykładniczej i własności

CIĄG ARYTMETYCZNY

 • wyznaczanie wyrazów ciągu, wzoru na wyraz ogólny ciągu arytmetycznego
 • zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego
 • obliczanie sumy n-początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
 •  

KLASA   III

CIĄGI LICZBOWE

 • wyznaczanie wyrazów ciągu, wzoru na wyraz ogólny ciągu liczbowego
 • wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego
 • zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego
 • wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
 • wyznaczanie wyrazów ciągu geometrycznego
 • zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego
 • wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
 • zastosowanie ciągu arytm. i geometrycznego w zadaniach

POTĘGI I LOGARYTMY

 • potęga o wykładniku rzeczywistym
 • działania na potęgach o wykładniku rzeczywistym
 • definicja logarytmu
 • obliczanie logarytmów liczby na podstawie definicji
 • obliczanie wartości wyrażeń zawierających logarytmy z zastosowaniem poznanych twierdzeń na logarytmach

( tw. o sumie logarytmów, tw. o różnicy logarytmów, tw. o logarytmie potęgi)

 • definicja funkcji wykładniczej oraz wykres

STEREOMETRIA

 • znajomość cech charakterystycznych graniastosłupa, ostrosłupa, stożka, walca i kuli
 • obliczanie pól powierzchni i objętości brył z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych i wykorzystaniem kąta między prostą a płaszczyzną

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA  I EL. STATYSTYKI

 • reguła mnożenia i dodawania
 • zastosowanie powyższych zagadnień w obliczeniach częstości zdarzeń
 • wyznaczanie liczby zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu
 • obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń
 • obliczanie podst. danych statystycznych: średnia, mediana, moda, wariancja i odchylenie standardowe.

 

HISTORIA (ROZSZERZENIE -  mgr Marta Mieńciuk)

KLASA   I 

 • Rodzaje źródeł historycznych i ich znaczenie.
 • Początki historii człowieka.
 • Najstarsza cywilizacja Starożytnego Wschodu –Mezopotamia i Asyria
 • W państwie faraonów.
 • Starożytny Egipt – kultura.
 • Inne cywilizacje Starożytnego Wschodu- cywilizacja fenicka, Królestwo Izraela i imperium perskie.
 • Starożytne Indie i Chiny.
 • Wczesne dzieje Grecji. Okres wielkiej kolonizacji
 • VIII – VI w. p.n.e.
 • Antyczna Sparta.
 • Ateńska demokracja.
 • Grecja w dobie wojen z Persami.
 • Walka o hegemonie w starożytnej Grecji.
 • Podboje Aleksandra Wielkiego.
 • Sztuka i nauka antycznej Hellady.
 • Świat hellenistyczny.
 • Najstarsze dzieje Rzymu i Italii.
 • Powstanie i funkcjonowanie republiki rzymskiej.
 • Zmiany społeczne w republice rzymskiej.
 • Podboje rzymskie w czasach republiki II- I wiekp.n.e.
 • Walka o władzę w Rzymie – kryzys republiki.
 • Pryncypat i dominat.
 • Kultura starożytnego Rzymu – architektura, sztuka, religie.
 • Religia rzymska i chrześcijaństwo.
 • Podział i upadek Cesarstwa Rzymskiego.
 • Cesarstwo Bizantyjskie.
 • Świt narodów europejskich.
 • Narodziny i podboje islamu.
 • Państwo Karola Wielkiego.
 • Rozbicie monarchii Karola Wielkiego.
 • Najazdy normańskie i węgierskie.
 • Kształtowanie się systemu feudalnego w Europie.
 • Pierwsze państwa słowiańskie.
 • Pradzieje ziem polskich.
 • Powstanie państwa polskiego – analiza tekstu źródłowego.
 • Polska za Bolesława Chrobrego.
 • Kryzys i odbudowa państwa pierwszych Piastów.
 • Konflikt cesarsko- papieski w XI i XII wieku.
 • Polska w okresie walki cesarsko – papieskiej.
 • Umocnienie Polski za Bolesława Krzywoustego.
 • Państwo wczesnopiastowskie.
 • Początki rozbicia dzielnicowego w Polsce- analiza źródeł historycznych.
 • Próby zjednoczenia Polski podczas rozbicia dzielnicowego.
 • Miasto i wieś w średniowieczu (XII i XIII w.)
 • Rozwój gospodarczy Polski podczas rozbicia dzielnicowego.
 • Wyprawy krzyżowe.
 • Powstanie monarchii stanowych w Europie.
 • Zjednoczenie Polski za Władysława Łokietka.
 • Polska ostatniego Piasta.
 • Osiągnięcia i porażki polityki zagranicznej
 • Kazimierza Wielkiego.
 • Wojna stuletnia .
 • Kultura średniowiecza – wzorce osobowe, rola Kościoła, sztuka i architektura.
 • Architektura średniowiecza.
 • Znaczenie Kościoła w średniowieczu.
 • Rządy Andegawenów w Polsce.
 • Początek unii polsko- litewskiej za Jagiellonów.
 • Panowanie Kazimierza Jagiellończyka.
 • Monarchia polska w XIV i XV wieku.
 • Europa Środkowo- Wschodnia w XV wieku.
 • Europa Zachodnia w XIV i XV wieku.
 • Kultura polska w średniowieczu.

 

KLASA II

 • Rodzaje źródeł historycznych i ich znaczenie.
 • Prehistoria
 • Najstarsza cywilizacja Starożytnego Wschodu –Mezopotamia
 • Starożytny Egipt – społeczeństwo, religia, osiągnięcia.
 • Starożytne Indie i Chiny.
 • Cywilizacja fenicka, Królestwo Izraela i imperium perskie.
 • Wczesne dzieje Grecji. Okres wielkiej kolonizacji
 • VIII – VI w. p.n.e.
 • Ustrój społeczno – polityczny Sparty.
 • Kształtowanie się demokracji ateńskiej V w. p.n.e.
 • Reformatorzy ateńscy.
 • Grecja w dobie wojen z Persami.
 • Walka o hegemonie w starożytnej Grecji.
 • Podboje Aleksandra Wielkiego.
 • Osiągnięcia kultury starożytnej Grecji.
 • Najstarsze dzieje Rzymu i Italii.
 • Powstanie i funkcjonowanie republiki rzymskiej.
 • Podboje rzymskie w czasach republiki II- I wiekp.n.e.
 • Walka o władzę w Rzymie – kryzys republiki.
 • Pryncypat i dominat.
 • Kultura starożytnego Rzymu – architektura, sztuka, religie.
 • Powstanie chrześcijaństwa.
 • Podział i upadek Cesarstwa Rzymskiego.
 • Barbarzyńska Europa.
 • Cesarstwo Bizantyjskie.
 • Świat arabski- islam.
 • Państwo Karola Wielkiego.
 • Rozbicie monarchii Karola Wielkiego.
 • Europa Zachodnia w IX i X wieku.
 • Kształtowanie się systemu feudalnego w Europie.
 • Słowianie i Węgrzy.
 • Ziemie polskie do X wieku.
 • Powstanie państwa polskiego – analiza tekstu źródłowego.
 • Polska za Bolesława Chrobrego.
 • Kryzys państwowości polskiej.
 • Konflikt cesarsko- papieski w XI i XII wieku.
 • Polska w okresie walki cesarsko – papieskiej.
 • Umocnienie Polski za Bolesława Krzywoustego.
 • Państwo wczesnopiastowskie.
 • Początki rozbicia dzielnicowego w Polsce- analiza źródeł historycznych.
 • Próby zjednoczenia Polski podczas rozbicia dzielnicowego.
 • Rozwój społeczno–gospodarczy Europy XII i XIIIwieku.
 • Rozwój gospodarczy Polski podczas rozbicia dzielnicowego.
 • Wyprawy krzyżowe.
 • Powstanie monarchii stanowych w Europie.
 • Zjednoczenie Polski za Władysława Łokietka.
 • Polska ostatniego Piasta.
 • Osiągnięcia i porażki polityki zagranicznej
 • Kazimierza Wielkiego.
 • Wojna stuletnia .
 • Kultura średniowiecza – wzorce osobowe, rola Kościoła, sztuka i architektura.
 • Znaczenie Kościoła w średniowieczu.
 • Rządy Andegawenów w Polsce.
 • Początek unii polsko- litewskiej za Jagiellonów.
 • Stosunki polsko- krzyżackie w XV wieku.
 • Monarchia polska w XIV i XV wieku.
 • Europa Środkowo- Wschodnia w XV wieku.
 • Europa Zachodnia w XIV i XV wieku.
 • Kultura polska w średniowieczu.
 • Wielkie odkrycia geograficzne (analiza tekstów źródłowych).
 • Przemiany społeczno- gospodarcze w XVI i XVII wieku.
 • Humanizm i odrodzenie.
 • Reformacja w Europie XVI wieku.
 • Kościół katolicki wobec reformacji – kontrreformacja.
 • Polska „ państwem bez stosów”.
 • Geneza parlamentaryzmu polskiego.
 • Gospodarka polska w Europie XVI wieku.
 • Polityka dynastyczna Jagiellonów.
 • Polityka zagraniczna ostatnich dwóch Jagiellonów.
 • Szlachecki ruch egzekucyjny.

 

KLASA III

 • Wojna 30- letnia w Europie.
 • Wojny polsko –szwedzkie w XVII wieku.
 • „Dymitriada”
 • Powstanie Chmielnickiego1648r.
 • Wojny polsko- tureckie w XVII wieku.
 • Rewolucja w Anglii połowy XVII wieku.
 • Absolutyzm we Francji.
 • Kultura baroku.
 • Kultura polska XVII wieku na tle europejskim
 • (barok i sarmatyzm).
 • Imperium rosyjskie w XVIII wieku.
 • Absolutyzm oświecony w Austrii i Prusach.
 • Rewolucja przemysłowa w Anglii XVIII wieku.
 • Epoka saska w Polsce.
 • Pierwsze próby reform Rzeczypospolitej XVIII wieku.
 • Konfederacja barska i jej następstwa- I rozbiór Polski.
 • Kultura oświeceniaw Europie.
 • Kultura polskiego oświecenia.
 • Powstanie USA- analiza tekstów źródłowych.
 • Wielka rewolucja francuska- geneza, przebieg, skutki.
 • Walka o ratowanie państwa polskiego końcu XVIII w.
 • Sejm Wielki – Konstytucja 3- maja.
 • II rozbiór Polski- Targowica.
 • Powstanie kościuszkowskie 1794 i jego następstwa.
 • Upadek Polski w XVIII wieku- „sąd nad St. Augustem Poniatowskim.
 • Francja i Europa w epoce napoleońskiej.
 • Legiony Polskie.
 • Księstwo Warszawskie.
 • Upadek Napoleona.
 • Kongres wiedeński – jego decyzje.
 • Europa Zachodnia po kongresie wiedeńskim.
 • Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii.
 • Ameryka w I poł. XIX w.
 • „Wiosna ludów” w Europie.
 • Rosja i Turcja w I poł. XIX w.
 • Królestwo Polskie w latach 1815-1830.
 • Powstanie listopadowe -geneza, przebieg, przyczyny klęski.
 • Wielka Emigracja.
 • Ziemie polskie w latach 1831-1846.
 • Powstanie krakowskie.
 • „Wiosna ludów” na ziemiach polskich.
 • Wojna krymska i jej znaczenie dla Rosji
 • „Odwilż posewastopolska „w zaborze rosyjskim.
 • Powstanie styczniowe 1863-1864- przyczyny, przebieg, powody klęski.
 • Ziemie polskie po upadku powstania styczniowego.
 • Rozwój ruchu narodowego, ludowego i socjalistycznego na ziemiach polskich.
 • Wojna secesyjna w USA.
 • Zjednoczenie Niemiec i powstanie Austro-Węgier.
 • Etapy zjednoczenia Włoch.
 • Kolonializm.
 • Podział świata u schyłku XIX wieku.
 • Epoka węgla i stali.
 • Wojna rosyjsko- japońska 1904-1905 i wybuch rewolucji
 • w Rosji.
 • Wybuch I wojny światowej – geneza, przebieg działań wojennych do 1916 roku.
 • Rozwój I wojny św. w latach 1917-1918.
 • Rewolucje w Rosji.
 • Sprawa polska- podczas I wojny św.
 • Klęska państw centralnych.
 • Test-I wojna św.
 • Ład wersalski.
 • Faszyzm włoski.
 • Kryzys demokracji i gospodarki na świecie
 • XX- lecia międzywojennego.
 • Powstanie III Rzeszy.
 • Państwo Stalina.
 • Afryka i Azja w okresie międzywojennym.
 • Kultura i nauka dwudziestolecia międzywojennego.
 • Polska odzyskuje niepodległośc1918r.
 • Walki o granicę wschodnią Polski.
 • Mapa II RP- ćwiczenia.
 • Kształtowanie się ustroju II RP.
 • Problemy społeczno- polityczne II RP.
 • Przewrót majowy 1926r.
 • Rządy sanacji w Polsce.
 • Pozycja Polski przed II wojną św.
 • Sytuacja międzynarodowa przed wybuchem II wojny św.
 • Kampania wrześniowa i klęska Polski.
 • II wojna św. w Europie Zachodniej w latach 1939-1940.
 • Agresje ZSRR podczas II wojnie św.
 • Polityka okupantów wobec społeczeństwa polskiego.
 • Działalność rządu londyńskiego.
 • Wojna na Dalekim Wschodzie.
 • Wielka Trójka.
 • Polskie państwo podziemne.
 • Powstanie warszawskie.

GEOGRAFIA

KLASA I

 • Zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na świecie.
 • Procesy demograficzne na świecie.
 • Migracje ludności na świecie.
 • Procesy urbanizacyjne na świecie.
 • Megamiasta – szanse czy zagrożenia?
 • Znaczenie kultury i tradycji w rozwoju państw świata.
 • Zróżnicowanie gospodarcze świata
 • Społeczno-gospodarczy podział państw świata.
 • Formy pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 • Główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie.
 • Wyżywienie ludności na świecie.
 • Współczesny obraz wsi.
 • Gospodarowanie zasobami leśnymi.
 • Rybołówstwo i marikultura.
 • Współczesne problemy energetyczne świata.
 • Ropa rządzi światem.
 • Współczesne rynki pracy.
 • Przemysł wysokiej technologii.
 • Turystyka na świecie i w Polsce.
 • Rola komunikacji w rozwoju handlu.
 • Nowoczesne usługi komunikacyjne.
 • Mieszkańcy globalnej wioski.
 • Zmiany na mapie politycznej świata.
 • Procesy integracyjne.
 • Relacja człowiek – środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój.
 • Przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologiczne. Ochrona zasobów wód.
 • Globalne ocieplenie – fakty i mity.
 • Wpływ rolnictwa na środowisko przyrodnicze – antropopresja.

ZNAJOMOŚĆ MAP:

 • fizyczna i polityczna Europy
 • fizyczna i polityczna Ameryk
 • polityczna Azji

KLASA II

 • Źródła informacji geograficznej
 • Mapa i jej elementy
 • Rodzaje odwzorowań kartograficznych
 • Konstrukcja siatek kartograficznych
 • Siatki geograficzne jako podstawa pomiarów na Ziemi
 • Klasyfikacja map
 • Kartograficzne metody prezentacji zjawisk
 • Zasady interpretacji map, wykresów oraz tabel
 • Obliczanie i pomiary na mapie
 • Cechy środowiska przyrodniczego na podstawie mapy
 • Cechy gospodarki na podstawie mapy
 • Ziemia we wszechświecie
 • Obserwacja sklepienia niebieskiego
 • Ziemia jako cząstka Wszechświata
 • Wszechświat – budowa, teoria powstania
 • Układ słoneczny – budowa, powstanie
 • Ziemia kręci się – ruch obiegowy
 • Ziemia kręci się – ruch obrotowy
 • Rachuba czasu na Ziemi
 • Szerokość geograficzna a wysokość górowania słońca
 • Pory roku. Kalendarz
 • Czas a długość geograficzna
 • Wpływ ruchów Ziemi na życie i działalność człowieka
 • Skład i budowa atmosfery
 • Rozkład temperatury na Ziemi
 • Wilgotność powietrza. Rozkład opadów na Ziemi
 • Warunki powstawania i zróżnicowania opadów atmosferycznych
 • Opady, osady atmosferyczne, rodzaje chmur
 • Rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi
 • Charakterystyka wiatrów stałych
 • Powstanie wiatrów zmiennych
 • Globalna cyrkulacja a procesy pogodowe
 • Charakterystyka i rozpoznawanie klimatów
 • Globalne zmiany klimatu
 • Zasoby wodne na Ziemi
 • Skład chemiczny oraz ruchy wód morskich i oceanicznych
 • Obieg wody w przyrodzie
 • Cechy wód morskich
 • Ruchy wód morskich a życie na brzegu
 • Gospodarcze wykorzystanie wód oceanicznych
 • Wody podziemne i źródła
 • Sieć rzeczna kontynentów
 • Reżim wybranych rzek
 • Typologia jezior
 • Jeziora i ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka
 • Lądolody na Ziemi ( typologia i rozmieszczenie)
 • Charakterystyka lodowców górskich
 • Gospodarka wodą a krajobraz
 • Skład i budowa wnętrza Ziemi
 • Minerały i skały jako budulce skorupy ziemskiej
 • Podział skał
 • Charakterystyka skał magmowych
 • Charakterystyka skał osadowych
 • Charakterystyka skał przeobrażonych
 • Eksploatacja surowców mineralnych a stan środowiska
 • Przegląd dziejów geologicznych Ziemi
 • Charakterystyka Ery Paleozoicznej
 • Charakterystyka Ery Mezozoicznej
 • Charakterystyka Ery Kenozoicznej
 • Przegląd skamieniałości
 • Zmiany środowiska w holocenie
 • Mapa i przekrój geologiczny jako źródło wiedzy geologicznej
 • Tektonika płyt litosfery  Planetarium
 • Ruchy płyt skorupy ziemskiej
 • Zjawiska plutoniczne
 • Zjawiska wulkaniczne
 • Występowanie i znaczenie wulkanów
 • Trzęsienia Ziemi  Planetarium
 • Procesy górotwórcze
 • Rodzaje górotworów
 • Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi
 • Jak zmienia się rzeźba powierzchni Ziemi  
 • Wietrzenie i jego wpływ na powierzchnie Ziemi
 • Działalność rzeźbotwórcza wiatru     
 • Procesy stokowe
 • Jak woda deszczowa rzeźbi powierzchnię Ziemi.
 • Powierzchniowe i podziemne formy krasowe
 • Jak rzeka rzeźbi powierzchnię Ziemi?
 • Formy rzeźby w dnie doliny rzecznej
 • Jak fale kształtują wybrzeże morskie
 • Działalność rzeźbotwórcza lodowców       
 • Przegląd form rzeźby powierzchni Ziemi
 • Pedosfera
 • Czynniki i procesy glebotwórcze
 • Budowa gleby
 • Charakterystyka gleb strefowych
 • Charakterystyka gleb astrefowych
 • Botanizacja i przydatność rolnicza gleb
 • Degradacja gleb i ich ochrona
 • Biosfera
 • Zróżnicowanie biosfery na kuli ziemskiej
 • Strefowe formacje roślinne (klimatów: równikowego, zwrotnikowego)
 • Strefowe formacje roślinne (klimatów: podzwrotnikowego, umiarkowanego, okołobiegunowego)
 • Królestwa i krainy zoogeograficzne
 • Zwierzęta wód morskich 
 • Formy ochrony przyrody
 • Antropogeniczne zmiany środowiska i jego ochrona

ZNAJOMOŚĆ MAP:

 • fizyczna i polityczna Europy
 • fizyczna i polityczna Ameryk
 • polityczna Azji

              

Zagadnienia z popzostałych przedmiotów zostały wysłane drogą elektroniczną (dziennik/mail).

 

 

 

Back to top