Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.

Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

Albert Einstein

TERMINY EGZAMINÓW 

Matura poprawkowa w naszej szkole odbędzie się w następująch dniach:

20.08.2019

godz. 9:oo egzamin maturalny pisemny ;

21.08.2019 

godz.9:00 egzamin maturalny ustny z języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego.

 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-III zostaną przeprowadzone według podanego niżej harmonogramu:

26.08.2018 

godz.12:30      biologia

27.08.2018

godz. 9.00    j. polski,

                           j. angielski,

                          j.niemiecki,

                          j.hiszpański.

28.08.2019

godz. 9.00    historia,

                          matematyka.

29.08.2019

godz. 9:00     fizyka.

              

Zagadnienia do egzaminów poprawkowych będą dostępne w sekretariacie, a z niektórych przedmiotów opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

ZAKRES MATERIAŁU OBOWIAZUJĄCEGO DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

KLASA   I

LICZBY

 • - liczby wymierne i sposoby ich zapisu

 • - zamiana ułamka okresowego na zwykły

 • -działania w zbiorze liczb wymiernych

 • - liczby niewymierne i szacowanie ich wielkości

 • - wartość bezwzględna liczb rzeczywistych – definicja

 • - przekształcanie wyrażeń zawierających wartość bezwzględna liczb rzeczywistych  

 • - błąd przybliżeń: błąd bezwzględny przybliżenia i błąd względny przybliżenia

 • - działania na potęgach o wykładniku wymiernym

 • - działania na pierwiastkach

 • - uwalnianie niewymierności z mianownika ułamka

 • - definicja wyrażenia algebraicznego i zapis słowny

 • - wyrazy podobne i ich redukcja

 • - wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów

 • -działania na wyrażeniach algebraicznych

 • - równania liniowe

 • - nierówności liniowe

 • - przedziały liczbowe i ich definicja

 • - zaznaczanie przedziałów liczbowych na osi liczbowej

 • - działania na przedziałach liczbowych: suma i iloczyn

 • - definicja procentu

 • - obliczanie procentu danej liczby

 • - obliczanie liczby gdy dany jest jej procent

 • - obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

 • - zastosowanie obliczeń procentowych do rozwiązywania zadań tekstowych

 

FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

 

 • - kąty , wielokąty, symetrie

 • - wzajemne położenie okręgu i prostej oraz dwóch okręgów

 • -kąty w kole

 • - podobieństwo i przystawanie trójkątów

 • - funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

 • - wartości funkcji trygonometrycznych katów: 30, 45, 60

 • - związki między funkcjami trygonometrycznymi

 • - przekształcanie do najprostszej postaci wyrażenia trygonometrycznego

 • - wyznaczanie wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych mając dany sinus (cosinus) kąta

 • - zastosowanie funkcji trygonometrycznych do obliczania pól figur płaskich

 • - funkcje trygonometryczne kąta rozwartego – odczytywanie z tablic

 • - rozwiązywanie zadań tekstowych z życia wziętych z zast. f. trygonometrycznych

 • - rozwiązywanie zadań z geometrii z zast. f. trygonometrycznych

FUNKCJE

 • - definicja funkcji

 • - sposoby zapisu funkcji

 • - wyznaczanie dziedziny funkcji

 • - własności funkcji : dziedzina funkcji, miejsca zerowe , monotoniczność funkcji, badanie dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie , a dla jakich ujemne

 • - odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

 • -przekształcenie wykresów funkcji w układzie współrzędnych

KLASA   II

FUNKCJA LINIOWA

 • definicja funkcji liniowej i jej wykres

 • wyznaczanie wzoru funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dwa dane punkty

 • wyznaczanie wzoru funkcji, której wykres jest równoległy do danej funkcji i przechodzi przez dany punkt

 • obliczanie miejsca zerowego , określanie przedziałów  monotoniczność i przedziałów tych argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie , ujemne.

 • algebraiczne i geometryczne rozwiązywanie układów równań liniowych

 

FUNKCJA KWADRATOWA

 • postać kanoniczna f.kwadrat., współrzędne wierzchołka paraboli

 • postać ogólna f.kwadrat.

 • postać iloczynowa f.kwadrat.

 • obliczanie wyróżnika i miejsc  zerowych

 • równania i nierówności kwadratowe

 • równania wymierne

 • wyznaczanie wartości najmniejszych i największych w przedziale

 • zadania tekstowe prowadzące do równań kwadratowych

 • wykres i własności f. kwadratowej

GEOMETRIA ANALITYCZNA

 • Równanie prostej w postaci ogólnej i kierunkowej

 • Długość i środek odcinka

 • Wyznaczanie równania prostej o zadanych warunkach

 • Równania prostej prostopadłej do danej prostej, prostej równoległej do danej prostej

 • Równanie okręgu

 • Wzajemne położenie prostej i krzywej (okrąg, parabola) – obl.punktów wspólnych

FUNKCJA WYKŁADNICZA I POTĘGOWA

 • potęga o wykładniku wymiernym

 • działania na potęgach o wykładniku wymiernym (zast. Twierdzeń)

 • definicja logarytmu

 • obliczanie logarytmów liczby na podstawie definicji

 • obliczanie wartości wyrażeń zawierających logarytmy z zastosowaniem poznanych twierdzeń na logarytmach

 • ( tw. o sumie logarytmów, tw. o różnicy logarytmów, tw. o logarytmie potęgi)

 • definicja funkcji wykładniczej oraz wykres i własności

 • przekształcanie wykresu funkcji wykładniczej ( symetrie osiowe, środkowa -wzgl. P(0,0),przesunięcie  o wektor)

CIĄG ARYTMETYCZNY

 • - wyznaczanie wyrazów ciągu, wzoru na wyraz ogólny ciągu liczbowego

 • - badanie monotoniczności ciągu liczbowego

 • - wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu na podstawie danych

 • - wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego

 • - zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego

 • KLASA   III

CIĄGI LICZBOWE

 • - wyznaczanie wyrazów ciągu, wzoru na wyraz ogólny ciągu liczbowego

 • - badanie monotoniczności ciągu liczbowego

 • - wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu na podstawie danych

 • - wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego

 • - zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego

 • - wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

 • - wyznaczanie wyrazów ciągu geometrycznego

 • - zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego

 • - wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

 • - zastosowanie ciągu arytm. i geometrycznego w zadaniach „ z życia” wziętych

 

POTĘGI I LOGARYTMY

 • - potęga o wykładniku rzeczywistym

 • - działania na potęgach o wykładniku rzeczywistym

 • - definicja logarytmu

 • - sprawne obliczanie logarytmów liczby na podstawie definicji

 • - obliczanie wartości wyrażeń zawierających logarytmy z zastosowaniem poznanych twierdzeń na logarytmach

 • ( tw. o sumie logarytmów, tw. o różnicy logarytmów, tw. o logarytmie potęgi)

 • - definicja funkcji wykładniczej oraz wykres

 • - przekształcanie wykresu funkcji wykładniczej ( symetrie osiowe, środkowa -wzgl. P(0,0),przesunięcie  o wektor)

 

WYRAŻENIA WYMIERNE

 • - dziedzina wyrażenia wymiernego

 • - działania na wyrażeniach wymiernych

 • - proste równania wymierne

 

STEREOMETRIA

 • - znajomość cech charakterystycznych graniastosłupa, ostrosłupa, stożka, walca i kuli

 • - obliczanie pól powierzchni i objętości brył z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych i wykorzystaniem kąta między prostą a płaszczyzną

 

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA  I EL. STATYSTYKI

 • - reguła mnożenia i dodawania

 • - zastosowanie powyższych zagadnień w obliczeniach częstości zdarzeń

 • - wyznaczanie liczby zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu

 • - obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń

 • - zastosowanie metody drzewo w obliczaniu prawdopodobieństwa

 • - obliczanie podst. danych statystycznych: średnia, mediana, moda, wariancja i odchylenie standardowe.

POWTÓRZENIE MATURALNE

 • - liczby rzeczywiste

 • - wyrażenia algebraiczne

 • - równania i nierówności

 • - funkcja liniowa i kwadratowa

 • - geometria analityczna

 • Zaliczenie materiału z matematyki z I semestru w klasie I - rok szkolny 2018/2019

   

  DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH

  - podzbiory zbioru liczb rzeczywistych

  - działania w zbiorze liczb wymiernych

  - działania na potęgach o wykładniku naturalnym i całkowitym

  - notacja wykładnicza liczby rzeczywistej

   

  ZAPIS DZIESIĘTNY LICZBY RZECZYWISTEJ

  - zamiana ułamka okresowego na zwykły

  -zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych liczb rzeczywistych

   

  WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

  - wyrazy podobne i ich redukcja, działania na wyrażeniach algebraicznych

  - wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów

   

  RÓWNANIA I NIERÓWNOSCI

  - rozwiązywanie równań i nierówności liniowych

  - układy nierówności liniowych

  - zadania tekstowe prowadzące do równań liniowych

  - przekształcanie wzorów

  - zaznaczanie na osi liczbowej rozwiązania nierówności liniowej

   

  PIERWIASTKI

  - działania na pierwiastkach stopnia drugiego i trzeciego

  - uwalnianie niewymierności z mianownika ułamka

  - wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

   

  PRZEDZIAŁY LICZBOWE

  - przedziały liczbowe i ich rodzaje

  - zaznaczanie przedziałów liczbowych na osi liczbowej

  - wartość bezwzględna liczby rzeczywistej

   

  PROCENTY

  - obliczenia procentowe z zastosowaniem trzech problemów procentowych

  - porównania procentowe

  - zastosowanie procentów w zad. tekstowych

   

   

   

   

  Zaliczenie materiału z matematyki z I semestru w klasie II

   

  FUNKCJE

  -odczytywanie własności funkcji z wykresu

  -przekształcenia wykresów funkcji w układzie współrzędnych

   

  FUNKCJA LINIOWA

  - definicja funkcji liniowej i jej wykres

  - własności funkcji liniowej na podstawie wykresu

  - wyznaczanie wzoru funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dwa dane punkty, lub o innych zadanych warunkach np. dany współczynnik a i punkt przez który przechodzi wykres

  - algebraiczne i geometryczne rozwiązywanie układów równań liniowych

  - zadania tekstowe prowadzące do równań liniowych lub układów równań liniowych

   

  FUNKCJA KWADRATOWA

  - postać kanoniczna f. kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli

  - postać ogólna f. kwadratowej

  - postać iloczynowa f. kwadratowej, miejsca zerowe

  - szkicowanie wykresu f. kwadratowej i odczytywanie jej własności

  - równania kwadratowe

  - wyznaczanie wartości najmniejszych i największych w przedziale

  -zadania tekstowe prowadzące do równań kwadratowych

   

   

  Zaliczenie materiału z matematyki z I semestru w klasie III

   

   

  CIĄGI LICZBOWE

  - wyznaczanie wyrazów ciągu, wzoru na wyraz ogólny ciągu liczbowego

  - badanie monotoniczności ciągu liczbowego

  - wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu na podstawie danych

  - wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego

  - zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego i geometrycznego

  - wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego

  - zastosowanie ciągu arytmetycznego i  geometrycznego w zadaniach „ z życia” wziętych

   

  Stereometria

  - znajomość cech charakterystycznych graniastosłupa, ostrosłupa,

  - znajomość cech charakterystycznych stożka, walca i kuli(nie dotyczy kl. 3a,b,d)

  - obliczanie pól powierzchni i objętości brył z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych i wykorzystaniem kąta między prostą a płaszczyzną

   

  POWTÓRZENIE MATURALNE

  - liczby rzeczywiste

  - wyrażenia algebraiczne

  - równania i nierówności

  - funkcje (nie dotyczy kl. 3a,b,d)

 • Formy powitania i pożegnania.
 • Przedstawianie siebie i innych.
 • Informowanie o pochodzeniu, miejscu zamieszkania oraz wieku swoim i innych osób.
 • Użycie rodzajników określonych (el, la, los, las) i nieokreślonych (un, una, unos, unas).
 • Rodzaj męski i żeński rzeczownika.
 • Przymiotniki określające wygląd zewnętrzny i charakter osób.
 • Inne dane dotyczące wyglądu zewnętrznego osób: kolor oczu, kolor i długość włosów, itp.
 • Liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika.
 • Forma męska i żeńska przymiotnika.
 • Zawody; informowanie o zawodzie, jaki wykonują poszczególne osoby.
 • Kraje i narodowości.
 • Ubrania i kolory.
 • Konstrukcje budowane według schematu: rodzajnik nieokreślony + rzeczownik + przymiotnik.
 • Użycie czasowników: llamarse, vivir, llevar, tener w czasie PRESENTE DE INDICATIVO.
 • Członkowie rodziny; stan cywilny osób.
 • Pełen opis postaci.
 • Obiekty w mieście.
 • Obiekty w domu (wyposażenie, meble).
 • Użycie przyimków pozwalających określić położenie przedmiotów.
 • Użycie formy hay oraz czasownika estar przy określaniu lokalizacji przedmiotów.
 • Opis domu.
 • Opis dzielnicy / miasta.
 • Nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku.
 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie PRESENTE DE INDICATIVO. Użycie tychże czasowników w zdaniu.
 • Najważniejsze czynności dnia codziennego.
 • Prace domowe.
 • Użycie czasowników gustar i encantar we wszystkich osobach w czasie PRESENTE DE INDICATIVO.
 • Informowanie o zainteresowaniach oraz upodobaniach swoich i innych osób.
 • Opis przebiegu dnia.
 • Podstawowe produkty spożywcze.
 • Dialog w restauracji – podstawowe zwroty i wyrażenia
 •  

   

   

   

 

 

 

Back to top