Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.

Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

Albert Einstein

Zaliczenie materiału z matematyki z I semestru w klasie I - rok szkolny 2018/2019

 

DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH

- podzbiory zbioru liczb rzeczywistych

- działania w zbiorze liczb wymiernych

- działania na potęgach o wykładniku naturalnym i całkowitym

- notacja wykładnicza liczby rzeczywistej

 

ZAPIS DZIESIĘTNY LICZBY RZECZYWISTEJ

- zamiana ułamka okresowego na zwykły

-zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych liczb rzeczywistych

 

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

- wyrazy podobne i ich redukcja, działania na wyrażeniach algebraicznych

- wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów

 

RÓWNANIA I NIERÓWNOSCI

- rozwiązywanie równań i nierówności liniowych

- układy nierówności liniowych

- zadania tekstowe prowadzące do równań liniowych

- przekształcanie wzorów

- zaznaczanie na osi liczbowej rozwiązania nierówności liniowej

 

PIERWIASTKI

- działania na pierwiastkach stopnia drugiego i trzeciego

- uwalnianie niewymierności z mianownika ułamka

- wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

 

PRZEDZIAŁY LICZBOWE

- przedziały liczbowe i ich rodzaje

- zaznaczanie przedziałów liczbowych na osi liczbowej

- wartość bezwzględna liczby rzeczywistej

 

PROCENTY

- obliczenia procentowe z zastosowaniem trzech problemów procentowych

- porównania procentowe

- zastosowanie procentów w zad. tekstowych

 

 

 

 

Zaliczenie materiału z matematyki z I semestru w klasie II

 

FUNKCJE

-odczytywanie własności funkcji z wykresu

-przekształcenia wykresów funkcji w układzie współrzędnych

 

FUNKCJA LINIOWA

- definicja funkcji liniowej i jej wykres

- własności funkcji liniowej na podstawie wykresu

- wyznaczanie wzoru funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dwa dane punkty, lub o innych zadanych warunkach np. dany współczynnik a i punkt przez który przechodzi wykres

- algebraiczne i geometryczne rozwiązywanie układów równań liniowych

- zadania tekstowe prowadzące do równań liniowych lub układów równań liniowych

 

FUNKCJA KWADRATOWA

- postać kanoniczna f. kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli

- postać ogólna f. kwadratowej

- postać iloczynowa f. kwadratowej, miejsca zerowe

- szkicowanie wykresu f. kwadratowej i odczytywanie jej własności

- równania kwadratowe

- wyznaczanie wartości najmniejszych i największych w przedziale

-zadania tekstowe prowadzące do równań kwadratowych

 

 

Zaliczenie materiału z matematyki z I semestru w klasie III

 

 

CIĄGI LICZBOWE

- wyznaczanie wyrazów ciągu, wzoru na wyraz ogólny ciągu liczbowego

- badanie monotoniczności ciągu liczbowego

- wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu na podstawie danych

- wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego

- zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego i geometrycznego

- wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego

- zastosowanie ciągu arytmetycznego i  geometrycznego w zadaniach „ z życia” wziętych

 

Stereometria

- znajomość cech charakterystycznych graniastosłupa, ostrosłupa,

- znajomość cech charakterystycznych stożka, walca i kuli(nie dotyczy kl. 3a,b,d)

- obliczanie pól powierzchni i objętości brył z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych i wykorzystaniem kąta między prostą a płaszczyzną

 

POWTÓRZENIE MATURALNE

- liczby rzeczywiste

- wyrażenia algebraiczne

- równania i nierówności

- funkcje (nie dotyczy kl. 3a,b,d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

21.08.2018

godz. 9:oo egzamin maturalny pisemny z języka polskiego i matematyki;

22.08.2018

godz. 9:00  egzamin maturalny ustny z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego;

23.08.2018

godz. 9.00:     j. polski,

                           matematyka.

24.08.2018

godz. 9.00:     j.niemiecki,

                           chemia,

                           j. angielski,

                           historia,

                           przyroda.

Zagadnienia do egzaminów poprawkowych będą dostępne w sekretariacie, a z niektórych przedmiotów opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 Egzamin poprawkowy z matematyki 

ZAKRES MATERIAŁU OBOWIAZUJĄCEGO DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

KLASA   I

LICZBY

 • - liczby wymierne i sposoby ich zapisu

 • - zamiana ułamka okresowego na zwykły

 • -działania w zbiorze liczb wymiernych

 • - liczby niewymierne i szacowanie ich wielkości

 • - wartość bezwzględna liczb rzeczywistych – definicja

 • - przekształcanie wyrażeń zawierających wartość bezwzględna liczb rzeczywistych  

 • - błąd przybliżeń: błąd bezwzględny przybliżenia i błąd względny przybliżenia

 • - działania na potęgach o wykładniku wymiernym

 • - działania na pierwiastkach

 • - uwalnianie niewymierności z mianownika ułamka

 • - definicja wyrażenia algebraicznego i zapis słowny

 • - wyrazy podobne i ich redukcja

 • - wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów

 • -działania na wyrażeniach algebraicznych

 • - równania liniowe

 • - nierówności liniowe

 • - przedziały liczbowe i ich definicja

 • - zaznaczanie przedziałów liczbowych na osi liczbowej

 • - działania na przedziałach liczbowych: suma i iloczyn

 • - definicja procentu

 • - obliczanie procentu danej liczby

 • - obliczanie liczby gdy dany jest jej procent

 • - obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

 • - zastosowanie obliczeń procentowych do rozwiązywania zadań tekstowych

 

FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

 

 • - kąty , wielokąty, symetrie

 • - wzajemne położenie okręgu i prostej oraz dwóch okręgów

 • -kąty w kole

 • - podobieństwo i przystawanie trójkątów

 • - funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

 • - wartości funkcji trygonometrycznych katów: 30, 45, 60

 • - związki między funkcjami trygonometrycznymi

 • - przekształcanie do najprostszej postaci wyrażenia trygonometrycznego

 • - wyznaczanie wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych mając dany sinus (cosinus) kąta

 • - zastosowanie funkcji trygonometrycznych do obliczania pól figur płaskich

 • - funkcje trygonometryczne kąta rozwartego – odczytywanie z tablic

 • - rozwiązywanie zadań tekstowych z życia wziętych z zast. f. trygonometrycznych

 • - rozwiązywanie zadań z geometrii z zast. f. trygonometrycznych

FUNKCJE

 • - definicja funkcji

 • - sposoby zapisu funkcji

 • - wyznaczanie dziedziny funkcji

 • - własności funkcji : dziedzina funkcji, miejsca zerowe , monotoniczność funkcji, badanie dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie , a dla jakich ujemne

 • - odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

 • -przekształcenie wykresów funkcji w układzie współrzędnych

KLASA   II

FUNKCJA LINIOWA

 • definicja funkcji liniowej i jej wykres

 • wyznaczanie wzoru funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dwa dane punkty

 • wyznaczanie wzoru funkcji, której wykres jest równoległy do danej funkcji i przechodzi przez dany punkt

 • obliczanie miejsca zerowego , określanie przedziałów  monotoniczność i przedziałów tych argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie , ujemne.

 • algebraiczne i geometryczne rozwiązywanie układów równań liniowych

 

FUNKCJA KWADRATOWA

 • postać kanoniczna f.kwadrat., współrzędne wierzchołka paraboli

 • postać ogólna f.kwadrat.

 • postać iloczynowa f.kwadrat.

 • obliczanie wyróżnika i miejsc  zerowych

 • równania i nierówności kwadratowe

 • równania wymierne

 • wyznaczanie wartości najmniejszych i największych w przedziale

 • zadania tekstowe prowadzące do równań kwadratowych

 • wykres i własności f. kwadratowej

GEOMETRIA ANALITYCZNA

 • Równanie prostej w postaci ogólnej i kierunkowej

 • Długość i środek odcinka

 • Wyznaczanie równania prostej o zadanych warunkach

 • Równania prostej prostopadłej do danej prostej, prostej równoległej do danej prostej

 • Równanie okręgu

 • Wzajemne położenie prostej i krzywej (okrąg, parabola) – obl.punktów wspólnych

FUNKCJA WYKŁADNICZA I POTĘGOWA

 • potęga o wykładniku wymiernym

 • działania na potęgach o wykładniku wymiernym (zast. Twierdzeń)

 • definicja logarytmu

 • obliczanie logarytmów liczby na podstawie definicji

 • obliczanie wartości wyrażeń zawierających logarytmy z zastosowaniem poznanych twierdzeń na logarytmach

 • ( tw. o sumie logarytmów, tw. o różnicy logarytmów, tw. o logarytmie potęgi)

 • definicja funkcji wykładniczej oraz wykres i własności

 • przekształcanie wykresu funkcji wykładniczej ( symetrie osiowe, środkowa -wzgl. P(0,0),przesunięcie  o wektor)

CIĄG ARYTMETYCZNY

 • - wyznaczanie wyrazów ciągu, wzoru na wyraz ogólny ciągu liczbowego

 • - badanie monotoniczności ciągu liczbowego

 • - wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu na podstawie danych

 • - wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego

 • - zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego

 • KLASA   III

CIĄGI LICZBOWE

 • - wyznaczanie wyrazów ciągu, wzoru na wyraz ogólny ciągu liczbowego

 • - badanie monotoniczności ciągu liczbowego

 • - wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu na podstawie danych

 • - wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego

 • - zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego

 • - wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

 • - wyznaczanie wyrazów ciągu geometrycznego

 • - zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego

 • - wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

 • - zastosowanie ciągu arytm. i geometrycznego w zadaniach „ z życia” wziętych

 

POTĘGI I LOGARYTMY

 • - potęga o wykładniku rzeczywistym

 • - działania na potęgach o wykładniku rzeczywistym

 • - definicja logarytmu

 • - sprawne obliczanie logarytmów liczby na podstawie definicji

 • - obliczanie wartości wyrażeń zawierających logarytmy z zastosowaniem poznanych twierdzeń na logarytmach

 • ( tw. o sumie logarytmów, tw. o różnicy logarytmów, tw. o logarytmie potęgi)

 • - definicja funkcji wykładniczej oraz wykres

 • - przekształcanie wykresu funkcji wykładniczej ( symetrie osiowe, środkowa -wzgl. P(0,0),przesunięcie  o wektor)

 

WYRAŻENIA WYMIERNE

 • - dziedzina wyrażenia wymiernego

 • - działania na wyrażeniach wymiernych

 • - proste równania wymierne

 

STEREOMETRIA

 • - znajomość cech charakterystycznych graniastosłupa, ostrosłupa, stożka, walca i kuli

 • - obliczanie pól powierzchni i objętości brył z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych i wykorzystaniem kąta między prostą a płaszczyzną

 

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA  I EL. STATYSTYKI

 • - reguła mnożenia i dodawania

 • - zastosowanie powyższych zagadnień w obliczeniach częstości zdarzeń

 • - wyznaczanie liczby zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu

 • - obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń

 • - zastosowanie metody drzewo w obliczaniu prawdopodobieństwa

 • - obliczanie podst. danych statystycznych: średnia, mediana, moda, wariancja i odchylenie standardowe.

POWTÓRZENIE MATURALNE

 • - liczby rzeczywiste

 • - wyrażenia algebraiczne

 • - równania i nierówności

 • - funkcja liniowa i kwadratowa

 • - geometria analityczna

 

 

Back to top