• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

WYTYCZNE      DOTYCZĄCE       ORGANIZOWANIA     I     PRZEPROWADZANIA  EGZAMINÓW  MATURALNYCH  w 2020r. -  wytyczne MEN, CKE i GIS

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

 

 

 

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

    1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

    1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na     kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

    1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

Podczas  egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

            1. zdający

            2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze             zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące             sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

            3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

            4. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu             (por. pkt 1.5.)

            5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

POLECAM  PRZYNIESIENIE TYLKO  I  WYŁACZNIE DOWODU OSOBISTEGO, DŁUGOPISÓW Z CZARNYM WKŁADEM ORAZ PRZYBORÓW POMOCNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO DANEGO PRZEDMIOTU.

 

    1.4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np.     przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja . W przypadku materiałów jednorazowych, których     zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

    1.5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

    1.6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
    Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 

    1.7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie     kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego

 

    2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

    2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w     przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem     sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku. Podczas wpuszczania uczniów     do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości     (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

    2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)     zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: a) podchodzi do niego

c) wychodzi do toalety

d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np.     specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą     odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 

    2.4.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu     miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków     zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

    2.5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z   przyłbicy,       przystąpić   do egzaminu   w    odrębnej    sali  egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz     zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 1.  Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

    2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji     egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

 

    2.6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na     konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

 1. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.

 

4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

   4.1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

    4.2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

1. poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

    4.3.  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

    4.4. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas     zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym)     zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

DODATKOWE PRAKTYCZNE INFORMACJE

Przez cały czas trwania matury, zdający  przed każdym egzaminem zostawia okrycia wierzchnie i wszelkie rzeczy, których nie można mieć przy sobie podczas egzaminu, w bibliotece. Wspomniane rzeczy będą przyjmować Panie z obsługi szkoły, które będą też wydawać potwierdzenia pozostawienia w/w własności w bibliotece. Rzeczy każdego maturzysty będą przechowywane osobno i odpowiednio oznakowane, aby zapobiec problemom przy ich odbiorze.Oddane na przechowanie rzeczy będzie można odebrać dopiero po zakończeniu egzaminu, zatem każdy zdający musi pamiętać, aby nie pozostawiać w bibliotece tego, co będzie im potrzebne bezpośrednio przed egzaminem (dowód tożsamości) i na egzaminie (przybory własne, mała butelka z wodą).
Szkoła zapewnia abiturientom kalkulatory, wybrane wzory matematyczne, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne, słowniki ortograficzne i słowniki poprawnej polszczyzny.

 

 

 

Back to top