• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • To wyjątkowa szkoła
  To wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne
 • przygodę
  przygodę

Od 13 listopada 2018 do 2 lutego 2019 roku realizujemy w naszym liceum projekt edukacyjny: Akademia Finansowy Debiut .

W ramach projektu trenerzy Ośrodka Fundacji "Światło-Życie" ZAKKAI przeprowadzą zajęcia dla uczniów klas pierwszych i drugich na  temat zarządzania finansami osobistymi, poszukiwania pierwszej pracy oraz prowadzenia biznesu.  Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

Dodatkowo uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie: "Pomyśl o finansach" i wygrać atrakcyjne nagrody. Szczegóły na plakatach. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

 

REGULAMIN KONKURSU „Pomyśl o finansach”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Pomyśl o finansach” (dalej: Konkurs”) jest Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” ZAKKAI z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wolności 47/3, NIP: 634-10-46-851, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Niektóre czynności związane z przeprowadzeniem wykonuje w imieniu i na rzecz Organizatora Iwona Kołodziej zwana dalej „Koordynatorem”.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 5. Celem Konkursu jest wzmocnienie zdobycie dodatkowej wiedzy o sposobach wyjścia z długów oraz rozbudzenie kreatywności w pomaganiu innym wśród uczestników projektu „Akademia Finansowy Debiut” poprzez rozwiązanie zadania konkursowego: podanie możliwości wyjścia z długów w opisanej hipotetycznej sytuacji.
 6. Konkurs trwa od dnia 22.12 2018 r. do dnia 8.01.2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”) i jest częścią projektu „Akademia Finansowy Debiut”.

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział uczniowie klas 1 i 2  XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Karta zgłoszeniowa powinna zawierać następujące dane uczestnika:
  1. Imię i Nazwisko
  2. Klasa
  3. Data wpłynięcia i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. Do dnia 8 stycznia 2019 oddać do sekretariatu pracę konkursową
  2. Pracą konkursową jest odpowiedź w 3 punktach, jakie kroki może podjąć osoba opisana w poniższej trudnej sytuacji finansowej wykluczając pomoc w formie przekazania gotówki:

Dowiadujesz się, że twój najlepszy przyjaciel niespełna pół roku po 18. urodzinach popadł w spiralę długów. Zaczęło się od niewinnej pożyczki na nowy iPhone 8 za 4920 zł (60 rat po 125,55 zł) całkowita kwota do spłaty to: 7532,52 zł (RRSO 18,24%). Spłacił 2 raty. 2 miesiące po zaciągnięciu tego zobowiązania pokłócił się z właścicielem pizzerii w której pracował weekendowo i przestał zarabiać. Następnego miesiąca okazało się, że trzeba wpłacić 500 zł na studniówkę + zakup garnituru 500 zł, więc wziął kredyt na dowód do oddania za miesiąc w wysokości 1000 zł. Kredyt należy spłacić w całości lub wpłacać miesięczne przedłużenie 282,60 zł/ms. Niestety następnego miesiąca nie znalazł pracy więc kredyt urósł do 1282,60 i pożyczył od babci 500 zł na spłatę pierwszego zobowiązania, przedłużenia drugiego i inne swoje wydatki. Obiecał babci oddawać po 100 zł. W piątym miesiącu znalazł pracę na weekendy z dochodem 500 zł/ms, ale nie widzi możliwości uwolnienia się od zobowiązań i przychodzi o poradę do Ciebie. Napisz 3 różne rozwiązania, które pomogą mu wyjść z długów, bez opcji wzięcia kolejnego kredytu/pożyczki.

 

Zobowiązanie

Kwota całkowita

Rata miesięczna/  przedłużenie kredytu

iPhone8

7532,52

125,55

Studniówka

1282,60

282,60

Babcia

500

100

 

 1. Stworzona przez Uczestnika praca konkursowa:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  3. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
  4. Powinna zawierać konkretne wytyczne zawarte w §2 ust.4
 2. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową.

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
  1. Za pierwsze trzy miejsca 3 usługi edukacyjne Kompas Kariery (specjalistyczny trening z doradztwem zawodowym w oparciu o 23 stronnicowy raport) o wartości 430 zł każda (przeprowadzenie usługi – wykonanie i omówienie testu w dniach 16-31.01.2019) a dodatkowo dla tych osób oraz 17 kolejnych wyróżnionych prac:
 2. 20 nagród zawierających:
  1. Udział w wycieczce do Warszawy w celu zwiedzenia Placówki edukacyjno-wystawienniczej Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira  S. Skrzypka o wartości ok. 170 zł  (1.02.2019)
  2. Nagrodę finansowa 300 zł przelana na podany przez laureatów nr konta bankowego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania nr konta laureata.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Napisane przez Uczestników Prace Konkursowe będą składane do sekretariatu szkoły do 8 stycznia 2019.
 2. Pracę zostaną odebrane z sekretariatu w dniu 9 stycznia 2019 przez osobę upoważnioną przez Organizatora.
 3. Prace zostaną przewiezione do siedziby Organizatora, gdzie nad wyłonieniem laureatów pracować będzie komisja konkursowa w składzie:
  1. Malińska Anna
  2. Indyka Paweł.
  3. Iwona Kołodziej
 4. Ocena prac konkursowych będzie miała następujący przebieg:
  1. Kryteria formalne:
   1. Wypełnienie wszystkich 3 punktów
   2. Terminowe oddanie pracy
   3. Podpis imieniem i nazwiskiem pracy
   4. Dołączenie pisemnej zgody rodziców (tylko dla niepełnoletnich; pełnoletni sami podpisują zgodę na udostępnienie danych osobowych) do udziału ucznia w konkursie oraz do przetwarzania danych osobowych potrzebnych do przeprowadzenia konkursu i publikacji wyników konkursu
  2. Ocena merytoryczna będzie brała pod uwagę kreatywność wypowiedzi oraz szczegółowość zaproponowanych rozwiązań.
 5. Uczestnikom, których Prace Konkursowe zajmą miejsca od 1 do 3 przysługiwać będzie po jednej usłudze (test zawodowy i omówienie raportów wyników) Kompas Kariery oraz po jednym bilecie na wycieczkę i 1 nagrodzie finansowej.
 6. Uczestnikom, których Prace Konkursowe zajmą miejsca od 4 do 20 przysługiwać będzie po jednym udziale w wycieczce i 1 nagrodzie finansowej
 7. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 15 stycznia 2019 z wykorzystaniem szkolnego radiowęzła. Dodatkowo lista laureatów zostanie wywieszona w widocznym miejscu w szkole na tablicy ogłoszeń.
 8. W przypadku, gdy do konkursu zostanie zgłoszonych zbyt mało prac konkursowych ogłosimy dodatkowy termin oddawania prac wśród uczniów biorących udział w zajęciach w ramach projektu.
 9. Lista Laureatów (zawierająca imiona i nazwiska) zostanie przekazana dyrekcji szkoły.

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie:
  1. Malińska Anna
  2. Indyka Paweł
  3. Iwona Kołodziej.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 5 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu Szkoła.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz informowaniem o wynikach konkursu za pomocą radiowęzła i szkolnej tablicy ogłoszeń, a także w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

  §7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
  1. wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
  2. usuwania Prac Konkursowych Uczestników, oraz
  3. anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace Konkursowe,

Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.

 1. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
  1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 5 Regulaminu,
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej

Back to top