• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

 

 

Zaganienia z poszczególnych przedmiotów

dotyczące zaliczenia

I semestru 2020/2020

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

Klasa pierwsza

 1. Formy powitania i pożegnania.
 2. Przedstawianie siebie i innych.
 3. Przekazywanie informacji o swoich zainteresowaniach.
 4. Przekazywanie informacji o miejscu zamieszkania.
 5. Czasowniki: SER, TENER, LLEVAR – odmiana i użycie.
 6. Kraje i narodowości.
 7. Członkowie rodziny.
 8. Cechy charakteru i wyglądu zewnętrznego.
 9. Zawody.
 10. Ubiór, kolory.
 11. Opis postaci.
 12. Wyposażenie pomieszczeń w domu.
 13. Użycie czasownika ESTAR oraz formy HAY.

Klasa druga

 1. Liczby i godziny.
 2. Czynności dnia codziennego.
 3. Prace domowe.
 4. Opis przebiegu dnia.
 5. Czas wolny i sposoby spędzania go.
 6. Czas teraźniejszy Presente de Indicativo – odmiana czasowników: regularnych, nieregularnych, zwrotnych i ich użycie w zdaniu.
 7. Ubiór i wizyta w sklepie odzieżowym – najważniejsze wyrażenia.
 8. Dialog w sklepie odzieżowym.

Klasa trzecia

 1. Czas PréteritoPerfecto – odmiana czasowników i użycie w zdaniu.
 2. Czas PréteritoImperfecto – odmiana czasowników i użycie w zdaniu.
 3. Czas PréteritoIndefinido – odmiana czasowników i użycie w zdaniu.
 4. Zestawienie czasów przeszłych i ich użycie w zdaniach i krótkich tekstach.
 5. Wspomnienia z dzieciństwa – odpowiedź ustna.
 6. Zwierzęta.
 7. Zjawiska przyrodnicze.
 8. Ochrona przyrody – wypowiedź ustna.

  GEOGRAFIA

Klasa druga A

 1. Podział polityczny świata
 2. Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny obraz świata
 3. Integracja i dezintegracja na świecie
 4. Konflikty zbrojne. Terroryzm
 5. Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów
 6. Liczba ludności świata i jej zmiany
 7. Rozwój demograficzny
 8. Rozmieszczenie ludności na świecie
 9. Migracje
 10. Zróżnicowanie narodowościowe  i etniczne ludności świata
 11. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności świata
 12. Rozwój sieci osadniczej na świecie
 13. Urbanizacja
 14. Rozwój obszarów wiejskich
 15. Zmiana roli sektorów gospodarki na świecie
 16. Świat w dobie globalizacji
 17. Czynniki rozwoju rolnictwa
 18. Główne obszary upraw
 19. Chów zwierząt
 20. Lasy na Ziemi. Gospodarka leśna
 21. Rybactwo
 22. Zmajomość mapy fizycznej Europy.

Klasa III b

1. Mapa polityczna świata

2. Klasyfikacje państw świata

3. Struktura PKB w państwach o różnym rozwoju

4. Skutki globalizacji, integracji i dezintegracji państw

5. Bariery oraz atrakcje osadnicze na Ziemi

6. Rozmieszczenie ludności na Ziemi

7. Ruch naturalny ludności

8. Rozwój demograficzny ludności świata

9. Konsekwencje eksplozji lub regresu demograficznego

10. Ewolucja rynków pracy

11. Współczesne migracje ludności

12. Zróżnicowanie procesów urbanizacyjnych

13. Struktura etniczna i narodowościowa ludności świata

14. Upowszechnienie się wybranych języków

15. Zróżnicowanie religijne ludności świata

16. Religia a gospodarka oraz postawy społeczne

17. Współczesne konflikty zbrojne

18. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa

19. Poza przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa

20. Produkcja roślinna światowego rolnictwa

21. Produkcja zwierzęca światowego

22. Typy gospodarki rolnej

23. GMO – problem światowy

24. Wyżywienie ludności świata

25. Lasy dobrodziejstwem Ziemi

25. Żyzne akweny Wszechoceanu

27. Wykorzystanie oceanów i mórz 

 

PRZYRODA

Klasa 3 b

 1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata.
 2. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii.
 3. Czy energia słoneczna stanie się rozwiązaniem problemów energetycznych na Ziemi?
 4. Fotosynteza i oddychanie.
 5. Energia w ekosystemie.
 6. Struktura i funkcjonowanie ekosystemu.
 7. Struktura troficzna biocenozy.
 8. Typy współzależności w biocenozie.
 9. Formy ochrony przyrody w Polsce.
 10. Bioróżnorodność i jej ochrona.
 11. Woda – cud natury.

 

Klasa 3 d

 1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata.
 2. Tolerancja ekologiczna organizmów.
 3. Czynniki ograniczające wielkość organizmów.
 4. Typy współzależności w biocenozie.
 5. Stenobionty i eurobionty.
 6. Struktura troficzna biocenozy.
 7. Woda – cud natury.
 8. Największe i najmniejsze cząstki.
 9. Najmniejsze składniki materii.
 10. Bioróżnorodność i jej ochrona.
 11. Ekosystem – energia w ekosystemie.

 

JĘZYK POLSKI

Klasa IA

 1. Ramy czasowe starożytności, uzasadnienie dat.
 2. Założenia filozofów: Platona, Arystotelesa i Sokratesa, stoików i epikurejczyków
 3. Pojęcia mimesis, kalokagatia, tragizm , topos, fatum, hamartia, hybris, katharsis  
 4. Osiągnięcia starożytnych Greków i Rzymian
 5.  Geneza dramatu antycznego, zasada 3 jedności
 6. Przynajmniej 5 związków frazeologicznych związanych z mitologią z wyjaśnieniem (znaczeniem  frazeologizmu o odniesieniem do konkretych wydarzeń z mitologii)
 7. Cechy eposu greckiego, podstawowa wiedza i Iliadzie i Odysei
 8. Znajomość mitologii greckiej ze szczególnym uwzględnieniem mitów o rodzie Labdakidów,o wojnie trojańskiej,o Prometeuszu, o Nike, Apollu i Marsjaszu, Pigmalionie, Narcyzie, Dejanirze, Dedalu i Ikarze
 9. Dokładna znajomość Antygony Sofoklesa.
 10. Horacjański model nieśmiertelnej sławy – oda Exegi monumentum

 

Klasa IIB

 1. Szekspir jako dramaturg wszechczasów :
  1. po  3 tytuły (poza lekturowymi) tragedii, komedii, sztuk historycznych
  2.  cechy dramatu elżbietańskiego
  3. Dokładna znajomość Romea i Julii i Makbeta
 2. Ramy czasowe baroku w Polsce z uzasadnieniem dat (1622 debiut Mariniego – 1740 początek Collegium Nobilium)
 3. Sytuacja Polski czasów baroku
 4. Pojęcia marinizm, koncept, makaronizm, anafora, vanitas
 5. Mikołaj Sęp – Szarzyński – prekursor epoki
 6. Poezja J. A. Morsztyna – wiersze reprezentujące marinizm (epodrecznik)
 7. Poezja D. Naborowskiego – motyw vanitas
 8. J.Ch. Pasek – pamiętnikarz epoki baroku – zawartość  i znaczenie pamiętników  dla potomnych
 9. Ramy czasowe oświecenia w Polsce, objaśnienie dat
 10. Klasycyzm we Francji i w Polsce
 11. Pojęcia klasycyzm, encyklopedysta
 12. Twórczość Ignacego Krasickiego wg prezentacji Genia.ly (link w Teamsach

Klasa  II A i II c

I  Oświecenie
1. Ogólna charakterystyka epoki: ramy czasowe, najważniejsze wydarzenia historyczne epoki; nurty światopoglądowe ( racjonalizm, empiryzm, sensualizm, deizm, ateizm, libertynizm ); czym jest oświecenie według I. Kanta; pojęcie klasycyzmu i jego cechy; instytucje kulturalne pod rządami S. A. Poniatowskiego.
2. Bajki I. Krasickiego: cechy bajki oświeceniowej, znajomość treści  i wymowy utworu „Jagnię i wilcy” oraz trzech innych bajek.
3. Wymowa satyr I. Krasickiego: „Do Króla” ( rola ironii w utworze), „Pijaństwo”/ „Świat zepsuty”.
4. „Skąpiec” Moliera: „Rzecz dzieje się w Paryżu, w domu Harpagona” – opis postaci i intrygi; portret sknery, obraz rodziny w kryzysie  ( wymowa komedii ); odmiany i rola komizmu w utworze Moliera.
5. Sentymentalizm sielanki „Laura i Filon” F. Karpińskiego: zjawisko sentymentalizmu, cechy sielanki, charakterystyka bohaterów utworu – miłość sentymentalna.

II  Romantyzm
1. Ogólna charakterystyka epoki: ramy czasowe, nazwa epoki, wartości w opozycji do wartości oświecenia; najważniejsze cechy kultury i literatury romantycznej.
2. Romantyczne malarstwo: duchowe pejzaże C. D. Friedricha, opis wybranych dzieł malarza, np. „Morze lodu”, „Wędrowiec wśród morza mgieł”; H. Fussli: „Nightmare”, E. Delacroix: „Wolność wiodąca lud na barykady”; cechy malarstwa romantycznego.
3. J. W. Goethe:
klasa II A: ballada „Król olch” ( cechy ballady, dwa spojrzenia na świat – ojciec i syn), „Cierpienia młodego Wertera” ( powieść epistolarna, charakterystyka Wertera i jego przeżywania miłości ).
klasa II c: „Faust” ( tajemnicza postać bohatera i jego dzieje w I części dramatu – poszukiwanie sensu życia, tragiczny finał namiętności; Prolog w niebie – Faust ( człowiek) w oczach Mefistofelesa i Boga; kim jest Mefistofeles? Wymowa całości dramatu ).
4. Młodzieńcze utwory A. Mickiewicza: „Oda do młodości” ( dwa światy w odzie, cele „młodych”, pierwiastki antyczne w odzie ), ballady -  „Romantyczność”, „Świteź” ( cechy ballady, manifest romantyzmu, historia zaklęta w naturze; mistycyzm, irracjonalizm).
5. „Sonety krymskie” A. Mickiewicza: „Stepy akermańskie”, „Mogiły haremu”, „Bakczysaraj”, „Ajudah” ( cechy sonetu, piękno natury wyrażone w środkach poetyckich, odczucia podmiotu lirycznego, kultura orientalna, motyw vanitas i motyw „non omnis moriar” ).
6. „Dziady” A. Mickiewicza: charakterystyka całości dramatu, przypomnienie II części dramatu – obrzęd dziadów;
 IV część „Dziadów”: postać Gustawa – jego przeżywanie miłości, koncepcje śmierci i romantycznej miłości, portret kochanki;
III część „Dziadów’: kompozycja, scena I – obraz uwięzionych studentów i Polaków zsyłanych na Sybir, scena VII – salon warszawski, arystokracja i ocena społeczeństwa polskiego („Nasz naród jak lawa…”), scena VIII – oprawcy i ich ofiary ( portret Nowosilcowa, dr A. Becu i pani Rollison ),
Wielka Improwizacja – prometeizm Konrada.
7. Klasa IIA: „Konrad Wallenrod” – dzieje i charakterystyka tytułowego bohatera, tragizm postaci i jej związek z mottem utworu; rola pieśni w życiu narodu.
 

Klasa IB

 

I  Antyk grecko- rzymski

1. Charakterystyka starożytności: ramy czasowe; zjawiska, które zawdzięczamy starożytnym Grekom i Rzymianom; kalokagatia; sztuka antyku ( architektura, rzeźba, m.in. „Doryforos” Polikteta).
2. O czym nam mówią słynni filozofowie? Filozofia, wartości etyczne, poglądy Sokratesa, Platona i Arystotelesa.
3. Mity: o powstaniu świata, o Prometeuszu, Dedalu i Ikarze, Herkulesie, Edypie, o Orfeuszu i Eurydyce; archetypy utrwalone w mitach; bogowie olimpijscy i zakres ich władzy; mitologiczne nawiązania w dziełach późniejszych epok ( „Pejzaż z Ikarem” P. Brueghel, wiersz Z. Herberta „Prometeusz”, Wenus Milo z protezami – akcja społeczna ).
4. Wielkie opowieści, czyli eposy Homera: cechy eposu/epopei; o czym mówią „Iliada” i „Odyseja”; znajomość fragmentów eposów -  pojedynek szybkonogiego Achillesa z boskim Hektorem; Odyseusz w krainie Feaków ( charakterystyka herosów).
5. Antyczny teatr i dramat: początki teatru i jego konstrukcja, kompozycja tragedii i jej cechy; tragiczne dzieje rodu Labdakidów;
„Antygona” Sofoklesa: plan zdarzeń, konflikt racji – postawy Antygony i Kreona, konflikt ojca z synem – racje Kreona i Hajmona; tragizm w utworze; wymowa pieśni I – o potędze człowieka.
6. Ody Horacego: „Wybudowałem pomnik…, „Do Deliusza”, „Do Leukonoe”; definicja ody; motyw „non omnis moriar”, stoicyzm i epikureizm w pieśniach Horacego, motyw „carpe diem”.

II Biblia
1. Charakterystyka Biblii: ramy czasowe, nazwa, kompozycja, języki, w jakich została spisana, najważniejsze tłumaczenia Biblii.
2. Księga Rodzaju: opisy stworzenia świata, człowieka i wygnanie  raju; moc stwórcza słowa, interpretacje tych opowieści biblijnych; dzieło W. Blake’a „Stworzyciel”.
3. Historia Hioba. Postawa bohatera zmagającego się z niezawinionym cierpieniem.
4. Obraz miłości w Pieśni nad Pieśniami.
5. Refleksje o przemijaniu w Księdze Koheleta.
6. Apokalipsa św. Jana: obrazy zgłady i sądu ostatecznego; czterej jeźdźcy Apokalipsy ( opis biblijny i rycina A. Durera ).
7. Motyw zagłady w filmie „Jestem legendą” F. Lawrence’a. Charakterystyka post apokaliptycznego świata i postawy bohatera.
8. Związki frazeologiczne inspirowane mitologią i Biblią- przykłady, umiejętność ich zastosowania w zdaniach.
 

Klasa IIId

I Powtórki przedmaturalne.
Średniowiecze i renesans – test.
II Dwudziestolecie międzywojenne
1. Ogólna charakterystyka epoki – zjawiska charakterystyczne dla lat 20-tych i 30 – tych XX wieku; także – grupy poetyckie w Polsce ( Skamandryci, Awangarda Krakowska, Futuryści, Żagary ).
2. Skamandryci – cechy poezji; wiersze: „Do krytyków”, „Colloquium niedzielne na ulicy” J. Tuwima ( witalizm, nowy wymiar realiów obyczajowych, sposoby ukazywania kobiety i miłości – porównanie z obrazem T. Łempickiej „Portret kobiety w zielonej sukience” i z romantycznymi wizerunkami miłości ); „Mecz footballowy” K. Wierzyńskiego – mecz jako misterium, metaforyczny obraz wydarzenia sportowego.
2. Awangarda Krakowska – cechy poezji; wiersze J. Przybosia: „Gmachy”, „Pochód”, „Z Tatr”( urbanizm, dynamiczność i metaforyka obrazów; góry jako świadek tragedii ).
3. „Przedwiośnie” S. Żeromskiego: charakterystyka powieści ( czas i miejsca akcji, wydarzenia historyczne, kompozycja utworu, bohaterzy, interpretacja tytułu powieści ), charakterystyka losów i postawy Cezarego Baryki (proces dojrzewania człowieka, bohater kontestujący), trzy drogi dla Polski: rewolucja ( obrazy rewolucji w powieści, Lulek, zebranie komunistów) wynalazek techniczny ( wymowa wizji szklanych domów), demokratyczne przemiany proponowane przez Sz. Gajowca ( rozmowa Gajowca z Baryką); różnice pomiędzy literackim pierwowzorem a filmem F. Bajona.
4. „Granica” Z. Nałkowskiej: ciekawy zabieg kompozycyjny decydujący o charakterze powieści, czas, miejsca akcji, losy i charakterystyka Zenona Ziembiewicza – jak bohater krok po kroku przekracza granicę moralną ( tragizm postaci);
 inne granice w powieści: społeczna ( symbolizowana przez losy Justyny i  Jasi Gołąbskiej, przez kamienicę pani Kolichowskiej i los psa Fitka ), granica filozoficzna ( możliwości poznawcze człowieka; rozmowa ks. Czerlona z K. Wąbrowskim), granica psychologiczna: „jest się takim, jak myślimy o sobie my, czy takim, jak myślą o nas inni”?
5. Cechy poezji B. Leśmiana ( bergsonizm – wyjaśnienie zjawiska, irracjonalizm, kreowanie nowych światów, neologizmy i ich rola w utworach); wiersze: „Przemiany”, „W malinowym chruśniaku” ( sposób ukazania miłości i otaczającej przyrody), „Śnigrobek”  ( cechy ballady – odwołanie do ballad romantycznych A. Mickiewicza), „Szewczyk”.
6. Awangardowy charakter powieści „Ferdydurke” W. Gombrowicza: tytuł i kompozycja utworu; znaczenie dwuwersu kończącego powieść; postać Józia Kowalskiego i jego przygody w trzech środowiskach; proces upupiania w szkole – lekcja j. polskiego; pojedynek na miny pomiędzy Syfonem a Miętusem – opis i interpretacja sceny; nowoczesność i liberalizm w wychowaniu – rodzina Młodziaków; dworek Hurleckich – symbol zniewolenia przez skostniałą tradycję; symboliczne znaczenie słów i zwrotów: pupa, upupić, łydka, gęba, prać po gębie, przyprawić komuś gębę; Gombrowiczowska teoria Formy; pojęcie groteski i jej przykłady w powieści Gombrowicza.
7. Magiczny świat prozy B. Schulza: opowiadanie „Sierpień” ( podwójna perspektywa narracji, proza poetycka – opis mieszkania i wędrówki chłopca przez miasteczko ujęty w wyszukane środki poetyckie ), „Nawiedzenie” – sposób ukazania ojca w opowiadaniu; zderzenie dwóch światów – sklepów cynamonowych i ulicy krokodyli w opowiadaniach Schulza; mitologizacja zapamiętanej rzeczywistości; osobowość Schulza zaprezentowana w filmie A. Sikory ( ninateka.pl).
8. Kierunki w awangardowej sztuce dwudziestolecia: surrealizm ( S. Dali: Płonąca żyrafa”, „Trwałość pamięci”, kubizm ( P. Picasso – „Portret Dory Maar” ), fowizm ( H. Matisse „Taniec”).

 

JĘZYK ANGIELSKI

ZAGADNIENIE DO EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Z JĘZYKA NAGIELSKIEGO KL.3C 

- REPETYTORIUM - SŁOWNICTWO Z UNITU 2,3,4,5

- GRAMATYKA - CZASY PRZESZŁE: PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, PAST PERFECT; CZASY PRZYSZŁE: PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, BE GOING TO, FUTURE SIMPLE, FUTURE CONTINUOUS

MATEMATYKA

KLASA   I 

LICZBY

 • działania w zbiorze liczb rzeczywistych, z uwzględnieniem działań na potęgach i pierwiastkach
 • obliczanie logarytmów z definicji
 • uwalnianie niewymierności z mianownika ułamka
 • wyrazy podobne i ich redukcja
 • wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów
 • działania na wyrażeniach algebraicznych
 • równania i nierówności liniowe z zastosowanie wzorów skróconego mnożenia
 • algebraiczne rozwiązywanie układów równań liniowych
 • zaznaczanie przedziałów liczbowych na osi liczbowej

 

 

KLASA II  Po Gimnazjum

 1.  
 • wyznaczanie dziedziny funkcji
 • obliczanie miejsca zerowego
 • odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

 

FUNKCJA LINIOWA

 • definicja funkcji liniowej i jej wykres
 • wyznaczanie wzoru funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dwa dane punkty
 • wyznaczanie wzoru funkcji, której wykres jest równoległy,prostopadły do danej funkcji i przechodzi przez dany punkt
 • obliczanie miejsca zerowego , określanie przedziałów  monotoniczność i przedziałów tych argumentów,  dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie , ujemne.
 • algebraiczne i geometryczne rozwiązywanie układów równań liniowych

 

 FUNKCJA KWADRATOWA

 • postać kanoniczna f.kwadrat., współrzędne wierzchołka paraboli
 • postać ogólna f.kwadrat.
 • postać iloczynowa f.kwadrat.
 • obliczanie wyróżnika i miejsc  zerowych
 • równania i nierówności kwadratowe
 • wykres i własności f. kwadratowej

 

 

 

KLASA  II  Po Szkole Podstawowej

 1.  
 • definicja funkcji
 • sposoby zapisu funkcji
 • wyznaczanie dziedziny funkcji
 • własności funkcji : dziedzina funkcji, miejsca zerowe , monotoniczność funkcji, badanie dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie , a dla jakich ujemne
 • odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

 

FUNKCJA LINIOWA

 • definicja funkcji liniowej i jej wykres
 • wyznaczanie wzoru funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dwa dane punkty, postać ogólna i kierunkowa prostej
 • obliczanie miejsca zerowego , określanie przedziałów  monotoniczność i przedziałów tych argumentów,  dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie , ujemne.
 • algebraiczne i geometryczne rozwiązywanie układów równań liniowych
 • szkicowanie wykresu funkcji odcinkami liniowej
 • wzajemne położenie prostych, warunek równoległości i prostopadłości

 

 

 FUNKCJA KWADRATOWA

 • postać kanoniczna f.kwadrat., współrzędne wierzchołka paraboli
 • postać ogólna f.kwadrat.
 • postać iloczynowa f.kwadrat.
 • obliczanie wyróżnika i miejsc  zerowych
 • równania i nierówności kwadratowe
 • szkicowanie wykresu  i odczytywanie własności f. kwadratowej

 

 

KLASA   III 

CIĄGI LICZBOWE

 • wyznaczanie wyrazów ciągu, wzoru na wyraz ogólny ciągu liczbowego
 • wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego
 • zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego
 • wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
 • wyznaczanie wyrazów ciągu geometrycznego
 • zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego
 • wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
 • zastosowanie ciągu arytm. i geometrycznego w zadaniach

 

 

STEREOMETRIA

 • zastosowanie funkcji trygonometrycznych do obliczania pól figur płaskich
 • znajomość cech charakterystycznych graniastosłupa, ostrosłupa
 • obliczanie pól powierzchni i objętości brył z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych i wykorzystaniem kąta między prostą a płaszczyzną

 

POWTÓRZENIE MATURALNE

 • Liczby rzeczywiste
 • Równania i nierówności – tylko kl. 3a i 3d

 

Pozostałe zagadnienia zostały wysłane na konto ucznia w dzienniku elektronicznym. 

Back to top