• SUCHAR to
  SUCHAR to
 • nauka
  nauka
 • wyzwania
  wyzwania
 • przygoda
  przygoda
 • przyjaźń
  przyjaźń

Informacja dotycząca przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego
dla uczniów na rok szkolny 2022/2023

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2022 r.) kryterium dochodowe 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Termin i miejsce składania wniosków: 1 – 15 września 2022 r. w gabinecie pedagoga szkolnego

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia – (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku (np. zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy).
 • Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody, a osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy powinny złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku.
 • W oświadczeniu opisuje się wszelkie sytuacje życiowe i rodzinne wymagające dodatkowego wyjaśnienia.
 • W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych / rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej /pieczy zastępczej.

Realizacja stypendium: Stypendia szkolne realizowane są po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po 14 dniach od daty potwierdzenia odbioru przez wnioskodawcę w szkole.

Wnioski dostępne są do odbioru w gabinecie pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej pod adresem: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny.

Back to top